Mer förnybart - betyder det något?

Kategori: Debatt Publicerad torsdag, 17 mars 2016 Skriven av Göran Jacobsson

Mer förnybart är bra

Nu har vårt vindkraftverk producerat förnybar elkraft i snart sju år och den sammanlagda genereringen uppgår till 56 GWh eller 56 160 000 kwh. Många undrar kanske om det betyder något för att värna den globala klimatförändringen. Jo, vi måste tänka globalt, för allt vad människor gör runt om på jorden för att minska användningen av fossil energiframställning har betydelse. Så även om vi i Sverige tycker att vi har gjort nog då vi knappt får ekonomin att gå runt med de elpriser vi har så blir det ändå bättre om det överallt finns ännu mer av förnybar energi - används den inte här så används den i nått annat land dit elledningarna når. Det finns nu mätningar som visar att ökningen av koldioxidutsläpp inte fortsätter i samma takt som den ekonomiska verksamheten ökar. Läs mer om detta i länk till Supermiljöbloggen.

Nyttan med Kyrkvindens vindkraftverk

 Kyrkvindens 10 200 MWh utgör en del av 15 TWh (15 000 GWh) förnyelsebar el som genererades i Sverige under 2015 och det motsvarar ungefär den mängd som exporterades till utlandet. Den elen får företräde, den ger  en undanträngning av koleldade kraftverk som då inte behövde startas för att ge el någonstans i Europa. Miljönyttan av vårt verk går således att beräkna i form av minskade utsläpp av koldioxid med 8 670 ton, av svaveloxid med 29,6 ton, av kväveoxid 26,7 ton, av stoft med 1,9 ton och av flygaska och slagg med 563 ton varje år.

Naturvårdsverket har i ett yttrande till Miljödomstolen i Växjö i mål M 52-02 ansatt värden på minskade utsläpp från ett koleldat kondenskraftverk vid tillverkning av 1 GWh till 120 000 kr för NOxx, 20 000 kr för SO2 och 450 000 kr för CO2. Totalt 590 000 kr. Omräknat till mängden el från vårt vindkraftverk motsvarar det minskade samhällskostnader med ca 6 Mkr varje år för de skador som uppräknade utsläpp medför.

Träffar: 783