Föreningsstämma 2017

Kategori: Stammor
Publicerad torsdag, 27 april 2017
Skriven av Bengt G

Förningsstämma 2017 avseende verksamhetsåret 2016 genomfördes den 19 april 2017 kl 13.00 i Stockholms stifts möteslokal. Stämman genomfördes med dagordning enligt föreningens stadgar. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsbokslut godkändes av stämman och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. VD Göran Jacobsson redogjorde översiktligt för årets verksamhet och vad vi har att beakta inför framtiden i en presentation som kan hämtas i PDF-format här. Samtliga styrelseledamöter omvaldes med Niclas Sjöberg som styrelsens ordförande och Johan Unger som vice ordförande. Årsbokslutet för 2016 kan laddas ned här och en tryckt upplaga kommer att inom kort distribueras till samtliga medlemmar. Protokollet från föreningsstämman finns för nedladdning här.

Bokfört värde på vindkraftverket

Kategori: Stammor
Publicerad måndag, 06 februari 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Under november 2016 gjorde styrelsen en förnyad prövning av det bokförda värdet på vårt vindkraftverk. Styrelsen beslöt att bibehålla nuvarande värdering och fortsätta avskrivningar enligt plan. Se beslutsunderlag.

Föreningsstämma 2016 - inbjudan

Kategori: Stammor
Publicerad onsdag, 09 mars 2016
Skriven av Göran Jacobsson

Kyrkvindens föreningsstämma 2016

Härmed kallas Kyrkvindens medlemmar till föreningsstämma den 20 april  kl 13.00. Föreningsstämman hålls på World Trade Center, Klarabergsviadukten nr 70 Stockholm, i lokal Paris.  Här finns den underteckade årsredovisningen med bokslut för nedladdning - handlingar cirkuleras fnv för undertecknande. Vid föreningsstämman kommer årsbokslutet föreligga undertecknat och klart och kanske redan en vecka tidigare för hämtning från vår hemsida.

Vi vill gärna få besked om Ert deltagande i stämman, meddela före den 10 april till mailadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via SMS till 070-668 79 54

Dagordning för stämman

Stämman genomförs med dagordning i enlighet med föreningens stadgar.

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5.
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 13.
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 15.
16. Val av valberedning enligt § 12.
17. Stämmans avslutande.

 GJ

Föreningsstämma 2016

Kategori: Stammor
Publicerad tisdag, 17 maj 2016
Skriven av Super User

Onsdag den 20 april genomfördes Kyrkvindens föreningsstämma. Programmet för stämman följde stadgarna och efter att Karin de Fine Licht valts till stämmoordförande och sedvanlig kontroll av närvarande medlemmar, gav Göran Jacobsson en översiktlig presentation  av verksamhetsåret 2015 och faktorer av betydelse för föreningens ekonomi. Som redan funnits att läsa på hemsidan blev det ekonomiska resultatet positivt främst tack vare det mycket vindrika året 2015.

Efter genomgång av förvaltningsberättelsen och bokslutet kunde de redovisade slutresultatet fastställas och med stöd av revisors tillstyrkande beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Efter genomförda val av styrelseledamöter och suppleanter konstaterades att de förblir de samma som föregående år. Niclas Sjöberg från Skövde valdes till ordförande och övriga omvaldes på tidigare befattningar. Här kan protokollet från stämman hämtas och här den inledande presentationen.

Föreningsstämman 2015

Kategori: Stammor
Publicerad måndag, 18 maj 2015
Skriven av Super User

Kyrkvindens föreningsstämma genomfördes den 15 april i Stockholm

Onsdag den 15 april genomfördes Kyrkvindens föreningsstämma. Programmet för stämman följer av av stadgarna och inledningsvis presenterade Göran Jacobsson en översikt av verksamhetsåret 2014 och faktorer av betydelse för föreningens ekonomi. Som redan funnits att läsa på hemsidan blev det ekonomiska resultatet negativt för 2014 och den största orsaken till det beror på att styrelsen beslutat om en nedskrivning av bolagets vindkraftverk med 10 MKr. Den åtgärden var i princip aviserad i förvaltningsberättelsen från föregående år och ett Särskilt beslutsunderlag har funnits tillgängligt för läsning på hemsidan en längre tid. Inga invändningar restes mot åtgärden.  Efter genomgång av förvaltningsberättelsen och bokslutet kunde de redovisade slutresultatet fastställas och med stöd av revisors tillstyrkande beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Vad gäller styrelsens sammansättning så är 2015 ett mellanår och ledamöterna förblir desamma efter att omval gjordes av Niclas Sjöberg till ordförande och Kristina Granberg till ledamot.  Protokollet från stämman finns nu  hämta hem här. Den inledande presentationen kan hämtas här.