Bli andelsägare i Kyrkvinden

Förutsättningarna för att bli medlem och andelsägare i Kyrkvinden framgår av föreningsstadgans §3 som följer här: "Medlemskap kan förvärvas av församlingar och andra organisatoriska enheter i Svenska kyrkan eller av anställda däri som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen. Medlem skall erlägga en anslutningsavgift vid inträdet och erhåller medlemsbevis samt saldobesked på begäran". Styrelsens undersöker möjligheten att  erbjuda  befintliga och nya medlemmar att köpa andelar även i föreningens andra vindkraftverk.

Under de mer än tio år som Kyrkvinden varit verksam har det skett förändringar i medlemskåren, främst på grund av att ett antal tidigare församlingar uppgått i pastorat men också för att någon tidigare förtroendevald eller anställd i kyrkan har avlidit. Det senare har fått till följd att andelar har överlåtits till personer som inte bokstavligen uppfyller kraven för att bli medlem i enlighet med §3. I och med köpet av GG8 har vi också fått frågan om det kan finnas möjlighet för tidigare delägare i Vindkraft Gässlingen EF att bli medlem i Kyrkvinden Ef.

Stadgeändring

Mot bakgrund av de nya förutsättningarna med GG8 pågår nu en översyn av föreningsstadgan så att den bättre anpassas till dagens och kommande verksamhet. En ändring av föreningsstadgan måste beslutas av föreningsstämman och det kan som tidigast ske under hösten 2021 om en extra föreningsstämma ordnas och annat fall blir det till stämman våren 2022.