Bli andelsägare i Kyrkvinden

Skriv ut
Andelsägandet
Träffar: 195

Förutsättningarna för att bli medlem och andelsägare i Kyrkvinden framgår av föreningsstadgans §3 som följer här: "Medlemskap kan förvärvas av församlingar och andra organisatoriska enheter i Svenska kyrkan eller av anställda däri som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen. Medlem skall erlägga en anslutningsavgift vid inträdet och erhåller medlemsbevis samt saldobesked på begäran". Styrelsens undersöker möjligheten att  erbjuda  befintliga och nya medlemmar att köpa andelar även i föreningens andra vindkraftverk.

Under de mer än tio år som Kyrkvinden varit verksam har det skett förändringar i medlemskåren, främst på grund av att ett antal tidigare församlingar uppgått i pastorat men också för att någon tidigare förtroendevald eller anställd i kyrkan har avlidit. Det senare har fått till följd att andelar har överlåtits till personer som inte bokstavligen uppfyller kraven för att bli medlem i enlighet med §3. I och med köpet av GG8 har vi också fått frågan om det kan finnas möjlighet för tidigare delägare i Vindkraft Gässlingen EF att bli medlem i Kyrkvinden Ef.

I den konkreta fastighetsförvaltningen sker fortlöpande en effektivisering och behovet av el för uppvärmning minskar medan det inom kyrkogårdsförvaltningarna uppstår större behov av el på grund av elektrifiering av redskap och maskiner. Dessa hela tiden pågående förändringar gör det svårt för medlemmarna att leva upp till den kooperativa anpassningen av andelsinnehav som krävs i föreningsstadgans §4 " ......Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar medlemmens elförbrukning ...."

Mot denna bakgrund pågår nu en översyn av föreningsstadgan så att den bättre anpassas till dagens verksamhet. En ändring av föreningsstadgan måste beslutas av föreningsstämman men ett förslag om det går inte få fram till stämman den 23 april, men skulle behovet bli brådskande finns möjlighet att kalla till extra föreningsstämma i ärendet.