Kyrkvinden och Dalakraft

Dalakraft AB vårt elbolag från 2024

Sedan 2010 har Kyrkvinden Ekonomisk förening producerat vindkraft åt sina medlemmar, till största delen församlingar i Svenska kyrkan. Från januari 2020 anlitade föreningen Fortum (Hafslunds el) som ett led i att våra medlemmar även skulle kunna ta del av möjligheterna med svenska kyrkans ramavtal för el. Efter grundlig utvärdering av samarbetet med Fortum beslöt styrelsen att lämna detta samarbete och i stället anlita Dalakraft AB som Kyrkvindens elbolag från januari 2024.

Förutsättningarna för att med någon större säkerhet förutse hur marknadspriset för el kommer att utvecklas är inte goda men trots detta kommer föreningen att återgå till en prismodell med ett fast pris på den el som kommer ur varje medlems andelsinnehav. Målsättningen är att kunna hålla ett stabilt pris under en längre tid men för att kunna möta riskerna med alltför stora variationer på marknadena prissättning på el avser styrelsen att minst en gång om året pröva prissättningen till medlemmarna.

Inför 2024 har styrelsen satt priset till 97 öre/kWh inkl moms och volymtilldelningen till 800 kWh per andel. För konsumtion som överstiger den som följer av andelsinnehavet kan Dalakraft AB leverera el till rörligt pris eller till ett pris som heter Dala elfond.

Genom att välja Dalakraft räknar vi med att bättre kunna möta medlemmarnas behov av tydlig information om hur resultatet av den andelsägda produktion faller ut på de månadsvisa elfakturorna men också att sätta ett fast pris på denna volym. Prisnivån ligger i nivå eller något lägre än vad andra elbolag erbjuder för fasta prisavtal.

För att det här ska bli verklighet måste man som medlem teckna nya elavtal med Dalakraft AB och det är inte mer komplicerat än vilket annat som helst tidigare leverantörsbyte - församlingen, pastorat eller privatpersonen måste underteckna den fullmakt som ger Dalkraft rätt att leverera Kyrkvindens el till de elmätare anges i fullmakten.

Ett riktmärke för andelsinnehavet har varit och är fortfarande ett antal som motsvarar högst ca 80% av den vanliga årsförbrukningen. Med den förväntade produktionen per andel på 800 kWh per år blir detta - som ett exempel: Om man har en årsförbrukning på 30 000 kWh behövs det ca 30 andelar. 

Utskicket med fullmakter för leverantörsbyte och övrig information sänds ut från Dalakraft under vecka 46

Kyrkvindens styrelse

Göran Jacobsson

Välkommen till Dalakraft för din el

Kyrkvinden har tecknat avtal med Dalakraft AB som ska hantera Kyrkvindens elproduktion, samt redovisa förbrukning och medlemsnytta till medlemmarna. Avtalet börjar i januari 2024. En förutsättning för medlemsleveranserna är att Dalakraft får fullmakt av er för att överta elleveranserna och få besked om vilka elmätare som avses.

Dalakraft AB kommer att bistå med att kontakta nuvarande elnätsägare och elleverantör för att inhämta information om nuvarande avtalsperiod och information om anläggningar / leveranspunkter samt hantera uppsägningen av löpande avtal. Därför behöver Dalakraft en fullmakt för att hantera processen på uppdrag av Er.
Vad behöver göras för att bytet ska bli så smidigt som möjligt?

1.Fullmakt
Fyll i och signera fullmakten till Dalakraft för att inhämta anläggnings- och avtalsinformation samt uppsägning av nuvarande avtal.
Obs! Kontrollera att behörig person har mandat att signera (alt skicka med intyg om att att person är behörig

2. Andelar och årsförbrukning
Ange andelsinnehav och de anläggningar (anläggningsid) som blir aktuella. Dalakraft hjälper till med att fördela andelar proportionellt ner på anläggningsnivå. Det förväntade produktionen per andel är satt till 800 kWh och år. Exempel: Om man har en årsförbrukning på 30 000 kWh som ska  täckas till 80% behövs det 30 andelar vilket då motsvarar 24 000 kWh per år.  För förbrukning överstigande vad andelsinnehavet ger rätt till erbjuder Dalakraft el från Dala Elfond eller rörligt pris avtal.

3. Skicka fullmakten
Skicka svarsblanketten till lillemor.arvidsson@dalakraft.se, alternativt till den här adressen: Dalakraft AB, Riksvägen 15, 795 32 RÄTTVIK

4. Redovisning av andelsproduktion på elfakturan
På fakturan från Dalakraft kommer Er kostnad för er vindkraft el och överskjutande förbrukning redovisas månadsvis - preliminärt. I januari månad efter leveransåret görs en slutavräkning för att säkerställa att medlemmen verkligen fått 800 kWh per andel och årsbasis

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Dalakrafts kundtjänst:
E-mail: info@dalakraft.se Telefon: 0771-48 80 00
Vänliga hälsningar

Hols Lillemor Arvidsson
Dalakraft AB