Egenproducerad el

 

Egenproducerat

Som andelsägare i Kyrkvinden vill vi gärna säga att vi använder egenproducerad el och det ska vi fortsätta med, men vi kan inte påstå att den el som vindkraftverk genererar leds direkt in i vår förbrukningskällor som värmeelement, fläktar, laddstolpar mm. Något sådant direkt samband finns inte utan vår el matas in på stamnätet och kan hämtas ut var som helst från detta nät. Men all vår produktion bidrar till att den el vi förbrukar till allt större del består av just förnybar vindkraftel. Fortsätt att lyfta fram detta.

Produktion och konsumtion

Under en blåsig period på några dygn kan vinden vara så stabil och kraftig att vårt verk kontinuerligt matar in 3 000 MW per timma, en mängd el som kommer våra medlemmar tillgodo oavsett om de behöver den eller inte. Den el som inte behövs kommer därför att förbrukas av någon annan. I samarbetet med vårt förra elbolag Kalmar Energi kunde vi konstatera att Kyrkvindens produktion väldigt ofta inte överensstämde med medlemmarnas förbrukning - när förbrukningen var mindre än produktionen fick elen säljas till ett pris som ibland var lägre än 25 öre och när produktionen inte nådde upp till förbrukningen måste bolaget köpa in el till ett pris som ofta var mycket högre än 25 öre/kWh. Genomsnittligt kostade produktionens "missmatch" 4-5 öre/kWh. Vår prispolicy tillsammans med Fortum Energy skyddar oss mot det men prisbilden för hela den nordiska elmarknaden påverkas allt mer av tillgång och efterfrågan och där tillgången är helt beroende av rådande vindar.

GJ