Miljönyttan med vår produktion

Kyrkvindens samlade produktion av förnybar el uppgår vid slutet av 2021 till 101 123 MWh (ca 0,1 TWh). Vindkraftel får företräde framför el från koleldade kraft­verk och därmed kan  miljönyttan av våra verk be­räknas baserat på mängden av minskade ut­släpp av koldioxid, svaveloxid, kväveoxider, stoft samt fly­gaska och slagg vid en alternativ fossilproduktion. Naturvårdsverket har i ett yttrande till Miljödomstolen i Växjö i mål M 52-02 satt värden på minskade utsläpp från ett koleldat kondenskraftverk vid tillverkning av 1 GWh till 120 000 kr för kväveoxider, 20 000 kr för svaveldioxid och 450 000 kr för koldioxid.

Vår totalproduktion sedan start har gett en ackumulerad samhällsnytta som motsvarar 6 629 kr per an­del.