Vår samlade produktion

Efter tre kvartal av 2021 uppgår Kyrkvindens samlade produktion sedan start 2009 till 96 471 MWh. Snart uppgår den till 0,1 TeraWattimme (TWh).

Den samlade miljönyttan brukar beräknas på hur stora fossilutsläppen skulle ha blivit om inte våra vindkraftverk producerat: Då blir resultatet så här: Naturvårdsverket har i ett yttrande till Miljödomstolen i Växjö i mål M 52-02 satt värden på minskade utsläpp från ett koleldat kondenskraftverk vid tillverkning av 1 GWh till 120 000 kr för kväveoxider, 20 000 kr för svaveldioxid och 450 000 kr för koldioxid. Vår totalproduktion sedan start är 90 701 GWh och den ackumulerade samhällsnytta vid årsskiftet 2020/2021 motsvarar därmed 5 676 kr per an­del.