Trots att det har byggts så mycket nya anläggningar för vind- och solkraft skenar elpriserna. Mycket sammanfattat beror det på att elmarknad inte längre är svensk utan ingår i en skandinavisk och nordeuropeisk marknad. Även dessa länder vill ha mycket mer förnybar el och de är redan vana att betala mer än vad vi gör i Sverige. Kraftledningsnätet från norr till söder är för dåligt utbyggt och det gör att elpriset i elområde SE3 där merparten av befolkningen bor, då och då blir dubbelt så högt som i Norrland. Lång och torr och vindfattig sommar gör att tillgången på vatten- och vindkraft blivit mindre än normalt.

Förnybart är efterfrågat

Som delägare till vindkraftverk kunde man tro att vi skulle vara skyddade mot detta men så verkar det inta vara. Det finns flera skäl till att elpriserna har blivit så höga den sista tiden men det viktigaste är att man vill att tillgången på elkraft ska öka rejält de kommande åren – på bred front inser man vikten av att kunna elektrifiera vår fordonsflotta, gäller såväl personbilar och transportbilar. Tillgången på el har ökat ordentligt på bara de fem senaste åren främst genom stora utbyggnader av vindkraft runt om i landet men främst i Norrland och under normala vindförhållanden finns det omkring 30 TWh mer elkraft att tillgå än tidigare. Genom  den internationaliserade marknaden kan olika aktörer verka för att priserna hålls uppe.

Internationell marknad

Att elpriserna ändå ökar beror på att Sverige kan exportera stora mängder el till våra grannländer där priserna är ännu högre än i Sverige. Under hösten kommer Norge att kunna anslutas till Storbritanniens elnät och då kommer den internationella efterfrågan öka och få genomslag även i Sverige. Så även om nu Norge har lägre elpris än Sverige så kommer det säkert förändras. När vi tycker att ett elpris över en 100 öre/kWh är förskräckligt så har man i våra grannländer vant sig med detta. Se tabellen här som avser förmiddag 24 september 2021. 

Vatten och vind

Priset på bestäms i den daglig elhandeln främst på marknadsplatsen Nordpool även om åtskilliga stora aktörer väljer att sluta avtal utanför börsen – bilateralt. Eftersom elen i Sverige till största delen kommer från vattenkraft och vindkraft så påverkar tillgången på vatten och vind direkt elpriset och naturligtvis drivs elpriserna upp även när störningar uppstår i något kärnkraftverk. Den här dagen kommer ca 65% av elen från vatten och vind och 29% från kärnkraft.

Vattenmagasinen

Fyllnadsgraden i de stora vattenkraftdammarna brukar denna vecka var omkring 80% men är nu inte mera än 70%. Det triggar elhandlarna att så tidigt som möjligt sluta avtal om ett kommande elpris innan en faktisk brist på vattenkraft uppstår. Det driver upp priserna nu.

Vinden

Tillgången på vind får alltid snabb prispåverkan och under juli, delar av augusti och större delen av september har det blåst mindre än vad det normalt brukar. I pristabellen här bredvid är spotpriset SE2 i slutet av denna vecka ca 57 öre / kWh men under 20 av hittills 24 dagar i september har priset legat långt över 100 öre /kWh. Men igår och idag blåser det rejält vilket pressade ned priset på mer måttlig nivå.

Regionala skillnader

Sedan snart 10 år så delades Sverige in i 4 elområden, SE1 – SE4. I SE3 som i stora drag motsvarar landskapen från Dalarna ned till och med Småland bor merparten av Sveriges befolkning och där brukar elpriset vara åtskilliga 10-öringar högre än SE1 och SE2. Just denna dag är priset ca 20 öre högre i SE3 men tidigare i september var det under flera dagar dubbelt så högt där (120 - 140 öre). Det regionala skillnaderna beror alltså på brist på kraftledningar för att leda kraften från norr söderut. Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för utbyggnaden men myndigheten är i sin tur beroende av direktiv från regeringen och här borde man ha gjort mera. Läs gärna professor Thomas Kåberger syn på Sveriges elmarknad.

Mycket stora skillnader

Hur illa den regionala obalansen slår framgår av elspotpriset denna morgon 8 oktober, dagen efter man i media slog på stora trumman om en kommande energikris. I elområde SE1 och SE2 ligger priset än runt 50 öre per kWh och det dubbla i SE3 och nästan det dubbla igen i SE4 (multiplicera med 10,15 och dividera med 1000 för öre/kWh). Men Sverige som helhet exporterar ändå mera än 2600 MW denna morgon!!

Spotpriser fredag morgon 8 oktober

 

Vecka 47

Under vecka 47 rusar elpriset mot 2 kr/kWh som följd av högtrycksbetonat väder med sjunkande temperaturer i norra Europa. Bilden här visar att priset nu har passerat 2 kr/kWh och att Sverige fortfarande kan exportera el. Alla elkonsumenter i nordeuropa får vara med och betala den stora efterfrågan . Notera priset på el som går till norra Tyskland.

Vecka 49

På måndag stiger priset till 340 öre i SE3 och det är just SE3 i Sverige och hela Finland som driver upp priset (högra bilden). Sverige exporterar och importerar!

 

 

Uppdaterat 20211206 GJ.

Editor's Choice

Kyrkvindens styrelse beslöt i oktober att köpa vindkraftverket GG8 av Vindkraft Gässlingen Ekono­misk förening och den 30 november fattades kompletterande och slutligt beslut. Villkoren för nuvarande medlemmar och GG7 förblir oförändrade och till föreningsstämman våren 2021 ska förslag ges på hur nya medlemmar att köpa in sig som andelsägare även i GG8.

Bakgrunden till beslutet är styrelsens vilja att göra det bästa av en besvärlig ekonomisk situation men också att om möjligt sätta oss i en bättre position inför ett till synes komplicerat framtida samarbete inom VPV. Vid slutet av 2019 som var ett ganska gott produktionsår, kunde vi tydligt se den förutspådda ut­vecklingen mot mycket låga elcertifikatpriser för 2020 – i praktiken en resa mot ett pris på mindre än 10 kr per MWh. Vid årsskiftet 2019 -2020 blev det klart med det kommunala bolaget Kraft AB’s försäljning­en av de fem verken GG1 – GG5 till franska Innovent AB. Priset blev endast 25 Mkr vilket lät som ett mycket dåligt pris men eftersom det endast var två verk som gick i full produktion och ett som måste köras med reducerad effekt kunde vi anta att priset för ett fullt dugligt verk borde vara om­kring 7 Mkr. Se https://innovent.fr/index.php/en/accueil-english

Med detta i ryggen tog vi under våren tillsammans med VGEF kontakt med Innovent för att höra om de hade intresse att köpa våra två verk i VPV. Jo, det fanns intresse men priset kunde inte bli mer än vad de givit för kommunens verk – dvs 5 Mkr per verk. Enligt vår uppfattning var det alltför dåligt pris då GG7 och GG8 är de två bästa verken i VPV. VGEF beslöt därför att i stället bjuda ut sitt verk på öppna marknaden och Kyrkvinden för sin del gjorde nya analyser av läget.

Några månader in på 2020 kunde vi konstatera att det nya elhandelsavtalet med Fortum hade fått positiva effekter på intäkterna och så smått kom vi fram till att det kanske skulle gå att överleva ekonomiskt även med de mycket låga certifikatpriserna. Till stöd för detta hade vi även en komman­de omförhandling av serviceavtalen som skulle ske senast den 31 augusti. En omförhandling som nu är slutförd och har givit priser som sammantaget är omkring 10% lägre än tidigare.

Under våren blev det också känt att svenska kyrkan på nationell nivå hade antagit: Kyrkans färdplan för klimatet. En plan för kyrkan som innehåller tydliga ansatser till ett ökat engagemang i förnybar energi som anger att senast 2022 ska ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas, samt att 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under ut­veckling. Mot denna bakgrund ansågs det inom styrelsens inte vara helt passande att arbeta för en avveckling av Kyrkvindens verksamhet.

Under början av september kom så VGEFs prospekt ut om försäljning av verket GG8 och Kyrkvin­dens styrelse tittade på olika lösningar för finansiering av ett köp och kom även fram till ett bud som vi trodde på. I skrivande stund finns det en överenskommelse med VGEF om köp av GG8 som ska slutföras under december månad och planen är att produktionen tillfaller Kyrkvinden från 1 janua­ri 2021. Initialt finansieras köpet med en del av de medel som Kyrkvinden tjänat in under 10 år. och under nästa år ska erbjudande om andelsköp i vår produktion lämnas till församlingar och pastorat i svenska kyrkan.

I denna vecka publicerades så IPCC 6:e delrapport om klimatförändringarna, en rapport som får en att förfäras. Samtidigt larmas det i media om bränder utom kontroll runt om i världen och braskande bilder slås upp i tidningar. Följ den här länken för att kunna läsa mer från IPPC-rapporten. Enligt IPPC

Källa: Expressen 12 augusti 2021

I Sverige har vi ändå klarat oss bättre än tidigare år och kanske tycker vi att det är lite tryggt här hemma med snart 3 månader i rad med varmt och skönt väder. Men nej - något är fel! Kyrkvindens stora insatser för att öka tillgången på förnybar el bygger på att det blåser - lite mindre under sommarmånaderna och mycket mera under vintermånaderna. Men den här sommaren har det blåst mycket mindre och de stora och vindfattiga högtrycken verkar ha parkerat över Europa. Varken juni eller juli uppnår produktionen det vanliga snittet på ca 450 MWh och för augusti kan vi förutse att produktionen endast kommer att uppgå till kanske 250 mWh (antaget värde i diagrammet). Det får betydande konsekvenser för vår ekonomi men också för medlemmar/kunderna då det rörliga priset nu pressa uppåt mot 75 öre kWh.

Men nu när augusti månad har passerat kan vi glädjas åt att stiltjen fick vika undan för friska vindar i slutet av månaden - till glädje för både Kyrkvinden och medlemmarna då nu elprishöjningarna kanske kan stanna upp.

Den pessimistiska gissning i mitten av augusti

Här visas den verkliga vindfångsten för augusti