På Kyrkvindens föreningsstämma den 24 april behövs nya personer väljas in i styrelsen och avgörande beslut fattas om Kyrkvindens framtid. Innan dess vill styrelsen bjuda in medlemmarna till Rådslag 23 för att få så bra underlag som möjligt för de förslag som ska föreläggas föreningsstämman. Rådslaget genomförs den 28 mars kl 15.00 som ett Teamsmöte. Utförlig information om de utmaningar vi står inför finns att hämta från huvudmenyn - Föreningen > Föreningsstämmor > Rådslag23 och där finns också kontaktformulär för att direkt anmäla sitt deltagande i Rådslag 23.

I Ekonomibrevet mellan stämmorna december 2022 betonades att Kyrk­vinden ekonomisk förening nu står inför stora utmaningar – vi be­höver byta elbolag och tiden närmar sig för medlemmarna att fatta beslut om Kyrkvindens fram­tid så att kyrkans församlingar, pastorat och stift även i fortsättningen kan få ökade till­gång till förnybar el. Våra vindkraftverk är inte nya längre då de nu har rullat på i nära 14 år.

Kyrkvindens föreningsstämma 2023 kommer att hållas den den 24 april kl 14.00. Stämman kommer att hållas digitalt med hjälp av videotjänsten Teams. Kallelse till stämman kommer att utsändas under vecka 14 med e-post och med vanligt vanligt brev till de som inte har uppgett mailadress. Boka tid i almanackan redan nu och spana efter inkommande mail från Kyrkvinden Ef.

Vid föreningsstämman kommer minst två nya behöva väljas in till styrelsen och vi riktar därför en uppmaning till alla medlemmar att inkomma med förslag på nya styrelseledamöter. Lämna förslag till valberedningens Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Bokslut med verksamhetsberättelse för 2022 kan laddas ner här med länken Bokslut2022. Bokslutet är klart men ännu inte reviderat av revisorerna.

 

Målformuleringen som den antogs 2005 när Kyrkvinden Ef bildades: De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verk­samhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och för­ändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbe­tet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Svenska kyrkans alla byggnader på närmare 5 000 000 kvm yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden ver­kar för detta mål.

Här följer några utdrag ur Svenska kyrkans färdplan för klimatet som antogs våren 2019:

Svenska Kyrkans olika enheter, är gemensamt, en av Sveriges största fastighetsägare. Med ca 20 000 byggnader och en energiförbrukning på ca 500 GWh är fastigheternas klimatpåverkan stor. Genom ett systematiskt arbete med energieffektivisering, lämpligen kopplat till arbetet med lokalförsörjningsplaner tillsammans med aktiva val av energi ska byggnadernas klimatpåverkan minimeras.

Energianvändning i byggnader

Till 2022 ska:

  • energianvändningen minska med 10 %. Basår 2017
  • eldningsolja och fossil naturgas i princip vara utfasade.
  • alla enheter ha gjort aktiva val av förnybar el och fjärrvärme, där så är möjligt. Nationella och
    regionala avtal för Bra Miljöval el finns.
  • klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning halveras jämfört med 2017 (eller tidigare
    där fossilutfasning och val av förnybar el redan skett).

------

Produktion av förnybar el

Idag bidrar Svenska kyrkan till förnybar energiproduktion genom egenproduktion, direktinvesteringar och uthyrning av mark till energiproducenter. Till 2022 ska konkreta förslag föreligga om hur produktionen av förnybar el kan utökas. Parallellt med detta kommer olika former av stödjande insatser att utföras som projektutveckling, ramavtal, erfarenhetsutbyten och dialog med myndigheter.

Till 2022 ska

  • ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas.
  • 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under utveckling.

Färdplanen i sin helhet kan hämtas här.