Kyrkvindens ordinarie föreningsstämma genomfördes den 7 april som distansmöte i Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Stämman godkände och fastställde bokslutet för verksam­hetsåret 2022 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stämman godkände också det förslag till stadgeändring som fanns med i stämmohandlingarna. För att stadgeändringar ska bli giltiga måste de godkännas av två på varandra följande föreningsstämmor och därför kallar styrelsen nu till en extra förenings­stämma den 12 maj för att främst behandla denna fråga.

På den ordinarie föreningsstämman fanns inte något förslag till valberedning för de kommande åren. Det är genom valberedningen som möjlighet ges att nominera nya engagerade personer att bli styrelseledamöter så vi välkomnar verkligen förslag personer att vara valberedning. Beslut om utse valberedning blir därmed den andra frågan att avhandla på den extra föreningsstämman.

Extra föreningsstämma genomförd

Den extra föreningsstämman genomfördes den 12 maj även den som distansmöte i Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Den nya föreningsstadgan har därmed fastställts

Styrelsen

Göran Jacobsson

 

Här följer några utdrag ur Svenska kyrkans färdplan för klimatet som antogs våren 2019:

Svenska Kyrkans olika enheter, är gemensamt, en av Sveriges största fastighetsägare. Med ca 20 000 byggnader och en energiförbrukning på ca 500 GWh är fastigheternas klimatpåverkan stor. Genom ett systematiskt arbete med energieffektivisering, lämpligen kopplat till arbetet med lokalförsörjningsplaner tillsammans med aktiva val av energi ska byggnadernas klimatpåverkan minimeras.

Energianvändning i byggnader

Till 2022 ska:

  • energianvändningen minska med 10 %. Basår 2017
  • eldningsolja och fossil naturgas i princip vara utfasade.
  • alla enheter ha gjort aktiva val av förnybar el och fjärrvärme, där så är möjligt. Nationella och
    regionala avtal för Bra Miljöval el finns.
  • klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning halveras jämfört med 2017 (eller tidigare
    där fossilutfasning och val av förnybar el redan skett).

------

Produktion av förnybar el

Idag bidrar Svenska kyrkan till förnybar energiproduktion genom egenproduktion, direktinvesteringar och uthyrning av mark till energiproducenter. Till 2022 ska konkreta förslag föreligga om hur produktionen av förnybar el kan utökas. Parallellt med detta kommer olika former av stödjande insatser att utföras som projektutveckling, ramavtal, erfarenhetsutbyten och dialog med myndigheter.

Till 2022 ska

  • ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas.
  • 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under utveckling.

Färdplanen i sin helhet kan hämtas här.

 

Målformuleringen som den antogs 2005 när Kyrkvinden Ef bildades: De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verk­samhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och för­ändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbe­tet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Svenska kyrkans alla byggnader på närmare 5 000 000 kvm yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden ver­kar för detta mål.