Fullmakt för överlåtelse av elavtal

I dagarna skickar Dalakraft AB information till medlemmarna om vad som måste göras för att kunna köpa Kyrkvindens andelsägda el från och med 2024. Som medlem behöver fullmakten undertecknas för att överlåta ett antal befintliga elavtal till Dalakraft - tiden är kort för att det ska kunna träda i kraft till januari 2024 - men det fungerar naturligtvis även om det blir klart först till februari. Det finns inget krav på att samtliga elavtal ska överlåtas utan målsättningen är att förbrukningen på de anläggningar (elmätare med eget id) som flyttas är i paritet med antalet andelar man disponerar. Ett enkelt riktmärke för det är att antalet 1000 kWh i årsförbrukning på en elmätare kan mötas med motsvarande antal andelar. Läs mer om detta här.

Här följer några utdrag ur Svenska kyrkans färdplan för klimatet som antogs våren 2019:

Svenska Kyrkans olika enheter, är gemensamt, en av Sveriges största fastighetsägare. Med ca 20 000 byggnader och en energiförbrukning på ca 500 GWh är fastigheternas klimatpåverkan stor. Genom ett systematiskt arbete med energieffektivisering, lämpligen kopplat till arbetet med lokalförsörjningsplaner tillsammans med aktiva val av energi ska byggnadernas klimatpåverkan minimeras.

Energianvändning i byggnader

Till 2022 ska:

  • energianvändningen minska med 10 %. Basår 2017
  • eldningsolja och fossil naturgas i princip vara utfasade.
  • alla enheter ha gjort aktiva val av förnybar el och fjärrvärme, där så är möjligt. Nationella och
    regionala avtal för Bra Miljöval el finns.
  • klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning halveras jämfört med 2017 (eller tidigare
    där fossilutfasning och val av förnybar el redan skett).

------

Produktion av förnybar el

Idag bidrar Svenska kyrkan till förnybar energiproduktion genom egenproduktion, direktinvesteringar och uthyrning av mark till energiproducenter. Till 2022 ska konkreta förslag föreligga om hur produktionen av förnybar el kan utökas. Parallellt med detta kommer olika former av stödjande insatser att utföras som projektutveckling, ramavtal, erfarenhetsutbyten och dialog med myndigheter.

Till 2022 ska

  • ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas.
  • 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under utveckling.

Färdplanen i sin helhet kan hämtas här.

Under 2023 har Svenska kyrkan tagit fram mer detaljerade målformuleringar om hur färdplanen ska förverkligas

Målformuleringen som den antogs 2005 när Kyrkvinden Ef bildades: De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verk­samhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och för­ändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbe­tet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Svenska kyrkans alla byggnader på närmare 5 000 000 kvm yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden ver­kar för detta mål.