Egenproducerat

Som andelsägare i Kyrkvinden vill vi gärna säga att vi använder egenproducerad el och det ska vi fortsätta med, men vi kan inte påstå att den el som vindkraftverk genererar leds direkt in i vår förbrukningskällor som värmeelement, fläktar, laddstolpar mm. Något sådant direkt samband finns inte utan vår el matas in på stamnätet och kan hämtas ut var som helst från detta nät. Men all vår produktion bidrar till att den el vi förbrukar till allt större del består av just förnybar vindkraftel. Fortsätt att lyfta fram detta.

Produktion och konsumtion

Under en blåsig period på några dygn kan vinden vara så stabil och kraftig att vårt verk kontinuerligt matar in 3 000 MW per timma, en mängd el som kommer våra medlemmar tillgodo oavsett om de behöver den eller inte. Den el som inte behövs kommer därför att förbrukas av någon annan. I samarbetet med vårt förra elbolag Kalmar Energi kunde vi konstatera att Kyrkvindens produktion väldigt ofta inte överensstämde med medlemmarnas förbrukning - när förbrukningen var mindre än produktionen fick elen säljas till ett pris som ibland var lägre än 25 öre och när produktionen inte nådde upp till förbrukningen måste bolaget köpa in el till ett pris som ofta var mycket högre än 25 öre/kWh. Genomsnittligt kostade produktionens "missmatch" 4-5 öre/kWh. Vår prispolicy tillsammans med Fortum Energy skyddar oss mot det men prisbilden för hela den nordiska elmarknaden påverkas allt mer av tillgång och efterfrågan och där tillgången är helt beroende av rådande vindar.

GJ

 

 

Med start i januari 2020 är det Fortum Energy som är Kyrkvindens elhandelspart och det gör att även Kyrkvindens medlemmar kan ansluta sig till Svenska kyrkans ramavtal för el. Ramavtalet med Fortum (tidigare Hafslund) säkrar att elen motsvarar kraven för Bra miljöval men även att priset för leveranserna görs med mycket litet påslag på elspotpriset. I stort samtliga församlingar/pastorat som tecknat Svenska kyrkans ramavtal har också valt just rörligt elpris och så har även Kyrkvindens medlemmar gjort. Prisbilden för de senaste två åren har varit mycket gynnsam, flera månader med lägsta nivåer ner till 10 öre/kWh och Kyrkvindens tidigare prisupplägg med fast pris på 25 öre/kWh fick därför liten attraktionskraft. Vi valde därför ett annat upplägg, Kyrkvindens ekonomi.

Riktvärde 0,25 kr/kWh

Styrelsen har även i det nya upplägget valt att använda vårt gamla pris 25 öre/kWh som ett riktvärde för el men nu som ett minimipris. Sammanfattningsvis kan det nya upplägget beskrivas på följande sätt:

  • När produktionsvärdet från GG7 en månad inte uppgår till 25 öre/kWh så får medlemmar skjuta till några ören på fakturan så att det sammanlagt blir just 25 öre. Det hände två månader under 2020 när spotpriset hamnade strax under 20 öre.
  • När produktionsvärdet från GG7 överstiger 25 öre/kWh en månad så delas det överskjutande värdet ut med 50% till medlemmarna direkt på fakturan och de andra 50 procenten till Kyrkvinden Ef. För 2020 skapades ett utrymme för att månadsvis dela ut en del av överskottet till medlemmarna - dvs en utdelning som visas som en reducering av det redan låga priset på månadsfakturan.