Ekorapporter

Ekorapporter (12)

tisdag, 08 oktober 2019 06:28

Ekonomirapport mellan stämmorna 2019

Written by
Den 27 september fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2019. Rapporten innehåller en översikt för år 2019, ett år som i skrivande stund verkar bli ett normalår i fråga om vind och väder men också få driftsstörningar. Vi har även här beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i förnybar vindkraft och konstaterar samtidigt att 10 års produktion uppgår till hela 80 GWh, det är bra. Rapporten är utsänd till medlemmarna men kan även laddas ner med länken här nedan.
torsdag, 27 december 2018 10:20

Ekonomirapport 2018

Written by
Den 19 december fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2018 - något försenad med anledning av de pågående förhandlingarna med Hafslund Energi. De är nu avklarade och styrelsen har slutit avtal med Hafslund om medlemsleveranser från den 1 januari 2020. Läs mer om detta i rapporten som innehåller en översikt för år 2018, ett år som har varit mycket annorlunda i fråga om vind och väder som har haft stark påverkan på vårt ekonomiska resultat. Vi har också beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i förnybar vindkraft. Rapporten sänds till medlemmarna inom kort men redan nu kan den laddas ner med länken ovan.
torsdag, 12 september 2013 11:46

Ekonomirapport 2013

Written by

Här finner du ekonomirapporten från augusti 2013

fredag, 12 september 2014 11:47

Ekonomirapport 2014

Written by

Här finner du ekonomirapporten för augusti 2014

I anslutning till bokslutet för 2014 har styrelsen beslutat att det bokförda värdet på anläggningstillgången vindkraftverk skrivs ner med 10 miljoner kr. Förslaget motiveras främst med de minskande intjäningsmöjligheter­na som uppstår från och med 2016. Med nuvarande produktionsdata och kända förväntade nivåer på elcertifikat de kommande åren skulle det uppstå årilga underskott på drygt 500 000 kr om inte nedskrivningen görs. Beaktat den goda medlemsnyttan och vindkraftverkets förbättrade tekniska status blir ändå nedskrivningen mindre än vad den skulle blivit med ett marknadsperspektiv.  Ett renodlat marknadsperspektiv skulle motivera ned­skrivning på 12 – 16 miljoner kr beroende på vilken avkastning eller riskbonus en köpare önskar.

Vindkraftverkets tekniska status

Vindkraftverken GG6 – GG10 i Vindpark Vänern (GG7 är vårt) är utförda helt enligt specifikationerna i köpekontrakten vilket inte gäller för GG1 – GG5. De senare har andra turbinvingar och ett modifie­rat smörjsystem och den vedertagna bedömningen är att det är de viktigaste orsakerna till de haverier som har uppstått. Sedan tidigt 2013 har service och underhåll av alla verk bedrivits i egen regi av parterna i Vindpark Vänern, tidigare eftersatt underhållsarbete har upparbetats, anvisade slitdelar byts ut enligt schema mm. Under 2014 har inga påtagliga stillestånd inträffat i verken GG6 – GG10. Således finns det visst fog för att tro på en fortsatt god utveckling.

Ekonomisk redovisning på ett korrekt sätt

Ekonomisk redovisning på ett korrekt sätt. Den ekonomiska redovisningen i Svenska kyrkan ska kännetecknas av hög standard – den ska vara ”oklanderlig”. Kyrkvindens revisor har pekat på hur jäm­förbara företag har gjort – det kommunala bolaget Kraft AB och en rad andra stora företag i energibranschen har gjort stora nedskriv­ningar av sina anläggningar. Således skulle det inte vara trovärdigt av styrelsen om den för sin egen anläggning skulle göra en helt annan bedömning.

Bra med långsiktigt god ekonomi

I den idag möjliga analysen av Kyrkvindens intjäningsförmåga på 3 år kommer ett lägre pris på el­certifikaten få genomslag från och med 2016. I dag kan vi sluta avtal om elcertifikat för år 2016 på omkring 160 - 170 kr MWh vilket innebär en minskning med med omkring 65 kr per MWh jämfört med dagens pris. Med ett oförändrat medlemspris på 250 kr per MWh och en förväntad årsproduktion på 8 500 MWh innebär det en årlig intäktsminskning med omkring 550 000 kr. Med oförändrat bokfört värde är risken stor att vi fort­löpande får uppvisa negativt resultat efter att det nu upparbetade reserverna har ”ätits upp”.  Efter nedskrivningen kan vi istället få bokslut utan årliga underskott. 
Priset på elcertifikaten har en avgörande betydelse för vår ekonomi och värderingen av tillgångarna. Om certifikatpriset om något år skulle bli avsevärt högre an vad prognoserna visar påverkar även det värderingen och en genomförd nedskrivning av föreningens vindkraftverk ska under sådana förutsättningar reverseras.

Ekonomiskt värde i ett marknadsperspektiv

Marknadsperspektivet innebär att analysen ska base­ras på vad en eventuell köpare skulle vilja betala för verket. Intjäningsförmågan vid en sådan analys blir ungefär densamma som i nuläget då markna­dens elpris för 2016 är högre än vårt medlemspris. Vår revisor har gjort be­räkningar på dessa förutsättningar där kravet på avkastning eller för risk sätts till minst 5% och för man in denna faktor i en nuvärdesberäkning så hamnar vi på ett värde på max 20 miljoner kr. Nöjer sig en köpare med 1% i avkastning/risk hamnar vi på värdet ca 25 miljoner kr. Kyrkvindens egen styrelse har dock avvisat det renodlade marknadsper­spektivet och lutar mera mot nyttoperspektivet.

Ekonomiskt värde i ett nyttoperspektiv

Under året har gjorts beräkningar av den ekonomiska nytta medlemmarna har haft av Kyrkvinden. Beräkningen har gjort så att för varje år med början januari 2010 till december 2014 har prisskillnaden mellan Kyrkvindens elpris och ett godtyckligt elhandelsavtal med fast pris i 3 år beräknats. På det viset har en sammantagen årlig medlemsnytta räknats fram som se­dan summerats för hela femårsperioden. Den totala medlemsnyttan för perioden har sedan beräknats som en avkastning på medlemmarnas samlade investering på 45 miljoner kr dividerat med 5. Med denna beräkning upp­går den årsvisa genomsnittliga avkastningen till 4,04%. Således kan man förvänta sig att medlemsnyttan blir fortsatt stor om än något mindre än vad den varit under den här perioden då de nu möjliga priserna med vanligt elhan­delsavtal är lägre än tidigare, men fortfarande märkbart högre än medlemspriset.

Andelarnas värde i församlingarnas redovisning

Kontakter med olika företrädare för medlemmarna inklusive Svenska kyrkans redovisningsexperter visar att de flesta tar upp andelarna i Kyrkvinden i församlingarnas finansiella tillgångar. En ned­skrivning av Kyrkvindens värde skulle därmed få genomslag på värdet av församlingarnas finansi­ella tillgångar. Samtidigt har samma företrädare framfört att man främst lägger större vikt vid nyttoa­spekten av andelsinnehavet och att de därför inte avser att skriva ned värdet i den egna bokföringen. Detta resonemang tyder på att det kan finnas en särskild inomkyrklig marknad som kan beaktas vid en andelsvärdering.

tisdag, 17 februari 2015 16:35

Kyrkvindens finanspolicy

Written by

Styrelsen för Kyrkvinden antog i september 2014 ett Policydokument till vägledning för placering av överskottsmedel.

torsdag, 31 mars 2016 08:25

Ekonomirapport 2015

Written by

Vår verksamhetsidé

De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verk­samhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och för­ändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbe­tet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Svenska kyrkans alla byggnader på närmare 5 000 000 kvm yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden ver­kar för detta mål.

Priset på medlemmarnas el för en stabil ekonomi

Föreningens prispolicy baseras på 1§ i Kyrkvindens stadgar, sista meningen: ”Föreningen skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk”. Baserat på detta och de löpande driftskostnaderna så har vi beräknat vårt med­lemspris till 25 öre/kWh så att vi ska att kunna byta ut vårt verk efter 20 år när det är uttjänat. Medlemmarnas pris för el från Kyrkvinden har varit stabilt 25 öre per kWh.

Översiktligt

Med start juli 2009 har vår ekonomi under de 6 första åren utvecklat sig något sämre än för­väntat beroende på sämre vindfångst än beräknad. Vi blev ekonomiskt kom­penserad för det under de två första åren genom att certifikatpriserna var av­sevärt bättre än budgete­rat. För pe­rioden 2012 tills nu kunde före­ningen säkra priset på certifikaten till nivån 237 kr. För 2016 går det nu som bäst få 142 kr för certifikaten. Det kommer att ge minskade intäkter med 95 kr MWh vilket motsvarar ca 800 tkr över året.

Reviderad budget

Från och med 2016 har föreningen gjort ytterligare revidering av budgeten som en anpassning till de nya minskade intäkterna. Verksamhetskostnaderna har nu stabiliserats efter några år med intensiva ansträngningar att förbättra teknik och verksamhet och under ett normalår utan några extra insatser ligger de på ca 2,1 Mkr. Det motsvarar ca 25 öre/kWh.
Men även under 2015 måste det till extra åtgärder. En uppgradering av smörjsyste­men görs för att få bort några väl identifierade konstruktionsmissar, en satsning som kostar ca 300 tkr. Det finns dock goda förutsättningar för att denna kostnad kommer att täckas av intäk­terna från den för året ovanligt goda vindfångsten. Givet att produktionen för perioden augusti – decem­ber blir som ett normalår förväntas intäkter över budget om ca 500 tkr.

 


 

Medlemsnyttan

Medlemsnyttan i ett ideellt perspektiv utgår från vår verksamhetsidé och med vår satsning på vindkraft förenar vi ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Den ekonomiska nyttan har vi beräknat och den utgår från att priset som medlemmarna beta­lar för el från Kyrkvindens vindkraftverk är billigare än vad man annars skulle betala till vil­ket annat godtyckligt elbolag som helst. När man sedan definierat hur stor den prisskillnaden är på års­basis kan den betraktas som en av­kastning på de pengar man köpt andelar för. Med fem års driftsdata (2009 – 2014) har vi nu gjort en sammanställ­ning som visar hur den ekono­miska nyttan har varit för hela Kyrkvindens med­lemskår. Den motsvarar 4,17% på årsbasis men nå­got fallande senaste åren.

Vi utgår från att de medlemmar som har andelar i Kyrkvinden medvetet tog ett investerings­beslut för att långsiktigt säkra sin till­gång på förnybar el till nytta för miljö och den egna eko­nomin. Därför är det mer relevant att basera beräkningen på elpriset i ett bundet elavtal än att jämföra med dagens rörliga pris. Kyrkvindens pris har varit detsamma (25 öre/kWh) hela ti­den och al­ternativpriset baseras således på ett bun­det 3-årsavtal.

 

fredag, 23 september 2016 06:29

Ekonomirapport 2016

Written by

Den 30 augusti fastställde styrelsen ekonomirapporten för halva verksamhetsåret 2016 som kan hämtas här. Rapporten har också gått på direktutskick till medlemmarna.

måndag, 06 februari 2017 11:19

Bokfört värde på vindkraftverket

Written by

Under november 2016 gjorde styrelsen en förnyad prövning av det bokförda värdet på vårt vindkraftverk. Styrelsen beslöt att bibehålla nuvarande värdering och fortsätta avskrivningar enligt plan. Se beslutsunderlag.

tisdag, 12 september 2017 08:39

Ekonomirapport 2017

Written by

Den 31 augusti fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2017 som i dagarna även gått på direktutskick till medlemmarna. Av rapporten framgår att Kyrkvindens långsiktiga plan att någon gång kring 2025 uppföra ett nytt och effektivare vindkraftverk blivit svårare att förverkliga. Lägre certifikatpriser ger mindre marginaler. Det är ena sidan av utvecklingen som ändå har en positiv sida då det nu öppnas möjligheter att till mycket lågt pris kunna förvärva ytterligare vindkraftverk. Läs mer om detta i rapporten som kan laddas ner här.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov