Super User

Super User

torsdag, 21 Maj 2015 09:11

Balansering av anslutna andelar

Vår affärsmodell är att all el som genereras i vårt vindkraftverk om möjligt ska överföras direkt till förbrukning hos våra medlemmar som då får betala 25 öre per kWh för den. I fall förbrukningen inte uppgår till den månatliga tilldelningen försvinner den oförbrukade elen som förluster i hela kraftnätet och det är inte bra och det är dålig ekonomi. Kalmar Energi får nu uppdrag att omfördela andelar till de förbrukningsställen där det behövs

 

Balansen

Tillsammans med Kalmar Energi gör vi fortlöpande uppföljning av balansen mellan medlemmarnas andelsinnehav och elförbrukning och under våren har vi med brev påtalat berörda medlemmar vad som behöver göras. Fortfarande är det ca 15 medlemmar som inte förbrukar den el som tilldelas, men det beror inte på att man har för många andelar utan på grund av att man inte fördelat ut sina andelar på alla förbrukningsställen (mätare). Även detta har vi påtalat men någon direkt respons på det har vi inte fått.

Saldot i banken för samtliga mätare uppgick till drygt 500 MWh per den första maj. Det det är dock inte en tillgänglig mängd el utan bara en redovisning  av oförbrukade el för varje mätare. Så länge elpriset inte fluktuerar allt för mycket åtar sig Kalmar Energi att köpa till el med tillgängligt saldo till de förbrukningsställen som behöver det när månadstilldelningen är förbrukad. Men det saldo som fortfarande finns kvar den sista februari varje år kommer att nollställas. Den el som på det här sättet inte förbrukas försvinner ut i hela kraftnätet och ger ingen ekonomisk nytta vare sig till medlemmen eller till Kyrkvinden.

Uppdrag till Kalmar Energi

För att råda bot på det här slöseriet ger Kyrkvinden nu uppdrag till handläggarna på Kalmar Energi att för berörda kunder göra den omfördelning av andelar som behövs till anläggningar som man vet har större förbrukning än vad nu anslutna andelar medger. Uppdraget initeras nu ensidigt från Kyrkvinden och är en ren administrativ åtgärd. Åtgärden är helt och hållet till ekonomisk nytta för såväl medlemmarna som för Kyrkvinden .

torsdag, 26 september 2019 06:34

Biskoparnas klimatbrev

Biskoparna i Svenska kyrkan gav ut sitt klimatbrev 2014 och under året har det uppdaterats och reviderats. I UNT av 20190926 presenteras det i en sammanfattning. Vi vill lyfta fram tre perspektiv säger ärkebiskop Antje Jackelèn och det går läsa mer om du följer länken nedan
måndag, 16 september 2019 06:26

Svenska kyrkan och hållbar utveckling

Läs mera om svenska kyrkans arbete för hållbar utveckling
fredag, 13 september 2019 06:42

Rekord för vindkraften

Utbyggnad av vindkraften fortsätter i snabbare takt än väntat, läs mera!
måndag, 05 november 2018 08:13

Fossilproduktion på väg mot graven

Professor Thomas Kåberger skriver en ledare i tidningen ETC om hur flera stora amerikanska energibolag går mot konkurser då man inte haft förmågan att ställa om inför framtidens behov - det fossilfria samhället. Han berättar också om utvecklingen i Europa där bland annat Tyskland varit så framgångsrik med utbyggnaden av solkraft - en utveckling som fått prägling av det lokala engagemanget, där innehavare av solceller med ekonomiska framgång på något vis rundar de stora el- och nätbolagen. Läs mera genom länken ovan.
tisdag, 26 november 2019 10:08

Bladinspektion och vingreparation

Under vecka 38 genomfördes bladinspektion och lite bladreparationer. Vind, nederbörd och blixtnedslag sliter hårt på turbinvingarna. Räknar man på det så har vingspetsarna tillryggalagt en sträcka motsvarande flera varv runt jorden under de tio år som verket snurrat. Nu kan vi räkna med ännu flera år och mil.

måndag, 18 Maj 2015 12:49

Föreningsstämman 2015

Kyrkvindens föreningsstämma genomfördes den 15 april i Stockholm

Onsdag den 15 april genomfördes Kyrkvindens föreningsstämma. Programmet för stämman följer av av stadgarna och inledningsvis presenterade Göran Jacobsson en översikt av verksamhetsåret 2014 och faktorer av betydelse för föreningens ekonomi. Som redan funnits att läsa på hemsidan blev det ekonomiska resultatet negativt för 2014 och den största orsaken till det beror på att styrelsen beslutat om en nedskrivning av bolagets vindkraftverk med 10 MKr. Den åtgärden var i princip aviserad i förvaltningsberättelsen från föregående år och ett Särskilt beslutsunderlag har funnits tillgängligt för läsning på hemsidan en längre tid. Inga invändningar restes mot åtgärden.  Efter genomgång av förvaltningsberättelsen och bokslutet kunde de redovisade slutresultatet fastställas och med stöd av revisors tillstyrkande beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Vad gäller styrelsens sammansättning så är 2015 ett mellanår och ledamöterna förblir desamma efter att omval gjordes av Niclas Sjöberg till ordförande och Kristina Granberg till ledamot.  Protokollet från stämman finns nu  hämta hem här. Den inledande presentationen kan hämtas här.

tisdag, 17 Maj 2016 06:34

Föreningsstämma 2016

Onsdag den 20 april genomfördes Kyrkvindens föreningsstämma. Programmet för stämman följde stadgarna och efter att Karin de Fine Licht valts till stämmoordförande och sedvanlig kontroll av närvarande medlemmar, gav Göran Jacobsson en översiktlig presentation  av verksamhetsåret 2015 och faktorer av betydelse för föreningens ekonomi. Som redan funnits att läsa på hemsidan blev det ekonomiska resultatet positivt främst tack vare det mycket vindrika året 2015.

Efter genomgång av förvaltningsberättelsen och bokslutet kunde de redovisade slutresultatet fastställas och med stöd av revisors tillstyrkande beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Efter genomförda val av styrelseledamöter och suppleanter konstaterades att de förblir de samma som föregående år. Niclas Sjöberg från Skövde valdes till ordförande och övriga omvaldes på tidigare befattningar. Här kan protokollet från stämman hämtas och här den inledande presentationen.

tisdag, 08 oktober 2019 06:28

Ekonomirapport mellan stämmorna 2019

Den 27 september fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2019. Rapporten innehåller en översikt för år 2019, ett år som i skrivande stund verkar bli ett normalår i fråga om vind och väder men också få driftsstörningar. Vi har även här beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i förnybar vindkraft och konstaterar samtidigt att 10 års produktion uppgår till hela 80 GWh, det är bra. Rapporten är utsänd till medlemmarna men kan även laddas ner med länken här nedan.
Sida 1 av 8

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov