Tidigare ordförandena Sven Haglöf och Jan-Åke Jacobsson intervjuas

Fritt antecknat av stiftsingenjör Kristina Segerström efter mötet den 2 september 2019 - (frv ordf Niclas Sjöberg, Sven Haglöf, Jan-Åke Jacobson)

Hur kom det sig att den ekonomiska föreningen bildades?
  • Sven: Det diskuterats en hel del kring energi- och miljöfrågor inom Västerås stift. Jag satt då i Stiftsstyrelsen och tyckte att det var en mycket viktig fråga att driva och hitta bra samverkanslösningar för. 

  • En viktig del i uppkomsten av föreningen var att det tidigare fanns ett stort engagemang, driv och samordning från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO) i fastighets- och energifrågor. Inför föreningens bildande gjorde SKAO:s dåvarande medarbetare Göran Jacobsson en stor enkät till alla landets församlingar och pastorat. Genom enkätsvaren blev det tydligt att intresse för samägda effektiva lösningar för miljöprofilerade energisatsningar fanns.

  • Att det fanns en mycket intressant ekonomisk kalkyl för satsningen är förstås en mycket viktig del. Att nu, med facit i hand, kunna konstatera att det varit en mycket god investering för våra medlemmar att vara andelsägare i kyrkvinden är så klart roligt!
Vad var drivkraften för dig att bidra med ditt engagemang i styrelsearbetet?
  • Jan-Åke: I det civila var jag tidigare VD på Falkenberg energi och därför mycket intresserad av frågor kring utveckling av förnybar energi. Givetvis tar man med sig kunskap och erfarenheter i sitt kyrkliga engagemang och vill bidra i Svenska kyrkans hållbarhetsarbete.

  • En liknelse kan vara att jag alltid upplevt kyrkan som en fin trädgård - men det har saknats en trädgårdsmästare. Det finns ett stort behov av samordning och gemensamma lösningar. Alltför ofta fungerar det enligt devisen ”så här har vi alltid gjort” i församlingens arbete.
Vad var roligast under styrelsetiden?

  • Att vara pionjärer i att bygga ett vindkraftverk i Vänern! Att vi som ekonomisk förening inom kyrkan, med andelsägare spridda i hela landet, klarade att genomföra detta stora projekt från förstudie till verklighet. När vi satt på båten första gången och såg det nybyggda verket 2009 var det fantastiskt!

  • Vi har också haft mycket bra samarbetsklimat i styrelsen. Bra med målinriktade diskussioner och en öppen dialog.

Om du skulle vara Kyrkvindens ordförande nu, vad skulle du vilja göra då?

  • Vi behöver tillföra än mer förnybar energi för att klara Sveriges energiförsörjning i framtiden. Vindkraften står för ett viktigt tillskott, men för att klara klimatmålen behöver också mer solkraft tillföras.

  • I olika sammanhang passar det ena och ibland det andra bättre. Det skulle vara roligt om Kyrkvinden kunde vara med och utveckla storskaliga solcellsanläggningar som erbjuder församlingar/pastorat ett smidigt andelsägande till ett attraktivt pris.

  • Kyrkvinden har sin plats som ekonomisk förening som finns till för sina medlemmar, det är viktigt att fler församlingar i framtiden kan påverka sina energipriser och att vi samverkar än mer inom hela Svenska kyrkan!
Edit Page

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov