Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Pastorat är den vanligaste organisationsformen inom den kyrkliga sfären. Från och med 2017 har dessa minskat i antal eftersom tidigare pastorat med egen ekonomi gått samman och bildat ännu större pastorat, oftast med gränser som sammanfaller med kommunernas. I samman med övergången brukar uttrycket storpastorat användas.

Bland Kyrkvindens medlemmar finns det några som upphör att vara egna ekonomiska enheter, exempelvis en eller flera pastorat som går samman med ett befintligt pastorat och bildar en nytt sådant. I dessa fall gäller att andelarna som den ”ingående enheten” har i Kyrkvinden formellt ska överföras till den nya ekonomiska enheten. 

Befintliga elavtal som tecknats av Kyrkvindens medlemmar måste således ersättas med nya och rent formellt ska en överlåtelse av andelarna till den nya enheten utföras. Blankett för överlåtelse av andelar kan hämtas här. Behovet av förnybar el kan då kanske tillgodoses även i resten av det nya pastoratet om det fanns andelar som inte var utnyttjade. Men finns det för många andelar som inte kan utnyttjas bör de försäljas och vanligtvis finns det viss efterfrågan inom Kyrkvindens medlemskrets. Kontakta oss och hör efter.

GJ

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Det är nu snart 11 år sedan Kyrkvinden bildades av ett 60-tal församlingar i Svenska kyrkan men då var det inte så många fler än så som tyckte att det var någon riktigt bra idé. De ekonomiska kalkylerna var acceptabla men förutsättningarna ändrades snart när det blev dags bygga vindkraftverket. Snart kom Leman&Brothers kraschen 2008 och alla var mycket nervösa. Efter en på många sätt besvärlig resa snurrade vårt verk igång 2009 och har sedan dess genererat 57 000 MWh vindel till sina ägare. Det kan vi vara glada och stolta över och i morgon den 20 april är det föreningsstämma igen.

Mera förnybart behövs

Utbyggnaden av vind- och solkraftverk i hela nordvästeuropa har varit mycket framgångsrik och har lett till att vi i Sverige har överskott på el med låga priser som följd. El har blivit en exportprodukt. Men, utvecklingen kommer inte att stanna med det, det kommer att bli än mera förnybart i framtiden och fossilaktier blir allt mindre värda. Läs här nedan en rapport från  Bloomberg New Energy Finance.

Klimatavtalet i Sverige

Nu har även våra kyrkliga företrädare försökt att ta till sig vad som behöver göras här i Sverige som följd av klimatavtalet förra året. Avtalet ska implementeras av det  officiella Sverige men för att nå dit verkar det vara en hel del kvar att göra. En rad kyrkliga företrädare, däribland för Svenska kyrkan, har nu deklarerat vad som kan/borde göras och de riktar en uppmaning till församlingarna i Svenska kyrkan och andra kyrkliga organisationer.

 

 

GJ

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Kyrkvindens styrelse tillönskar härmed medlemmarna ett Gott Nytt år - 2016.

 

Rekordår

 Vi har nu lämnat 2015 bakom oss och konstaterar att det blev ett rekordår. Den samlade elproduktionen slutade på 10 423 MWh eller 10,42 GWh. Det är drygt 10% över den ursprungligen förväntade elproduktionen och mer om detta kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen på föreningsstämman. Det är den goda sidan av av ett mycket blåsigt år som samtidigt har orsakat mycken skada på egendom hos de som drabbats av storm och översvämningar. Det kan ses som goda (billig el) och dåliga sidor av de accelererande klimatförändringarna och vi kan knappast slå oss för bröstet och känna oss tillfreds med läget.

Klimatavtal 2015

Under mycket ståhej slöt världens länder ett nytt klimatavtal i december 2015. Ett avtal som många menar är mycket väsen och för lite verkstad. Men ändå, avtalet finns och det allra viktigaste i överenskommelsen är målsättningen att ökningen av den globala medeltemperaturen ska stanna väl under 2 grader och ansträngningar ska göras för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader, att länderna ska uppdatera sina klimatåtgärder vart femte år och att klimatbiståndet ska öka. Formuleringar som är i samklang med Kyrkvindens verksamhetsidé. Klicka här för att läsa mera om de olika delmålen i Klimatavtalet 2015.

Föreningsstämman 2016

Föreningsstämman 2016 kommer att anordnas den 20 april i Stockholm, plats preliminärt är WTC Center vid Stockholms central. Boka dagen i din almanacka redan nu!

 

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

--- En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och förändrar jordens klimat på grund av för­bränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbetet med energiomställ­ning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profile­ring och tro ---

Ett litet utdrag ur vår verksamhetsidé som vi nu något kan utvärdera i historiens backspegel.

För tio år sedan ansågs kyrkan som koncern betraktad vara den största fastighetsinnehavaren i Sverige. Sedan dess har det kontinuerligt skett försäljning av hus och lokaler och ibland kyrkor. Totala fastighetsbeståndet är nu åtskilligt mindre såväl ifråga om areal och antal. Under samma tid har det skett en omfattande energiomställning, främst genom att man kopplat bort direktuppvärmning med el och i stället anslutit lokalerna till fjärrvärmenäten. Fjärrvärme kommer vanligtvis från stora värmeverk som eldas med biomassa och elkraft som framställs vid dessa kan med dagens vokabulär kallas förnybar energi.

För många församlingar fanns inga möjligheter att ansluta sig till fjärrvärmenät och då gällde det att välja bästa möjlig el. El från vindkraftverk eller solceller var och är den bästa, den som gör minst skada på vår miljö. Initiativet till bilda Kyrkvinden för att äga eget vindkraftverk togs 2003 vid dåvarande Svenska Kyrkans Församlingsförbund och var baserat på en brett upplagd enkätundersökning.

Ekonomiska besparingar

Var det då värt att gemensamt investera 45 000 000 kr? Kyrkvindens elpris har sedan starten 2009 varit 25 öre/kWh och en jämförelsen med el från varje annat bolag måste således göras mot flerårsavtal. Under de sista månaderna är Kyrkvindens pris ca 17 öre lägre än ett flerårsavtal hos andra bolag men under största delen av de 4 åren som vårt verk levererat el har skillnaden varit större än 20 öre. Vårt verk har under denna tid levererat 40 000 MWh och en mycket enkel kalkyl baserat på 20 öre i prisskillnad visar att Kyrkvindens ägare tillsammans betalat 6 000 000 kr mindre för elen än vad man annars skulle ha gjort.

Mer förnybar energi är bra

Frågan om det behövs mer förnybar energi har ställts. Några politiska partier har försökt att profilera sig med åsikten att det inte behövs mer förnybar energi i Sverige, i vart fall inte mer vindkraft och absolut inte med dyra subventioner och, alla energislag ska behandlas lika. Det parti som förfäktar den senare åsikten menar till och med man bör avskaffa energimyndigheten - den anses inte tillräckligt neutral! Läs mer i Energimyndighetens egen kommentar.

Bland annat från detta inlägg, kan vi dra slutsatsen att elkonsumenten via certifikatsystemet får betala endast ca 1,5 öre /kWh till vindkraften och att största delen, ca 2 öre /kWh går till el från bioeldade värmekraftverk. Därtill - inte att förglömma - den ökande tillgången på förnybar el pressar generellt elpriserna nedåt.

Det behövs mer förnybar energi för den är alltid bättre för vår värld än mer fossileldad elkraft eller mer el från kärnkraft. Den stora ökningen av förnybar energi har lett till en kraftig teknikutveckling med snart helt konkurrenskraftiga vindkraftverk och solceller. Det får till följd att det på bred front inte längre är lönsamt att framställa el i fossileldade verk och skulle man verkligen ställa samma krav på samtliga energislag vid byggande, ansvar för avfall och nedmontering av uttjänat verk skulle de inte heller finnas lönsamhet med att bygga kärnkraftverk. Vidare, om vi nu riktar våra blickar västerut mot USA - landet som har varit själva högborgen för all form av oljeeldning finner vi nu ny tongångar. Det som sägs där är inte bara tomt prat utan handling, det visar den här artikeln i Svenska Dagbladet.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov