Inbjudan till föreningsstämma 2015

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Föreningsstämman för verksamhetsåret 2014 kommer att hållas i Stockholm den 15 april kl 13.00  Årsbokslutet för 2014 är klart och är på cirkulation för undertecknande av styrelsen men redan nu finns Undertecknat årsbokslut för hämtning.

Ny plats och lokal

Stämman genomförs i World Trade Centrum i Stockholm. Det ligger mycket lättillgängligt norr om Centralsationen - följ rulltrapporna upp en våning i norra änden av Centralhallen , gå ut och korsa Klarabergsviadukten, nr 70 för ingång till World Trade centrum. Ta rulltrappan upp, vidare rakt fram till avdelning D Se karta

Utförligare information om utvecklingen under 2014 finns att läsa under Vår ekonomi->Ekonomirapporter. Inbjudan till föreningstämman skickas ut med vanlig post under vecka 13 med dagordning som följer:

Dagordning för ordinarie föreningsstämma den 15 april 2015.

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5.
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 13.
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 15.
16. Val av valberedning enligt § 12.
17. Stämmans avslutande.