Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2011 hölls torsdagen den 26 april kl 13.00 vid Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation Stockholm. Här ges ett snabbreferat av stämman i avvaktan på undertecknat protokoll:

Det konstaterades att handlingarna hade ankommit i tid till Kyrkvindens medlemmar samt att de hade varit tillgängliga på vår hemsida sedan början på februari. Till ordförande vid stämman valdes kyrkoherde Mikael Eriksson Skänninge varefter stämman genomfördes på sedvanligt sätt. Med ett kort avbrott från dagordning höll Göran Jacobsson en presentation om det gångna verksamhetsåret varvid det konstaterades att det blev ett rekordår i fråga om genererad el, trots att det varit betydande driftstörningar i ett av verken i vår grupp.

Föreningens ekonomi som baseras på medlemmarnas betalning för el, har nu uppnått en god och stabil nivå. Det bådar gott för framtiden då vi kan förvänta oss sjunkande intäkter från elcertifikaten de kommande åren, om än inte i sju år. Hela presentationen kan laddas ner här och hur elcertifikaten påverkar föreningens ekonomi finns också förklarat i denna länk.

Sven Haglöf som varit styrelsens ordförande sedan föreningen bildades i juni 2005 var inte tillgänglig för omval vid denna stämma. Han avtackades varmt av stämman. Till ny ordförande valdes Jan-Åke Jacobsson Vessigebro och som ny styrelsemedlem valdes Eva Andersson Nyköping. Till ny suppleant efter Eva Andersson valdes Lars Brodén i Falun. Protokollet från stämman kan hämtas med denna länk. Årsredovisningen för 2011 hämtas här.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2010 har hållits fredagen den 15 april kl 13.00 i Stockholm. Här ges ett snabbreferat av stämman i avvaktan på undertecknat protokoll:

Det hade konstaterats att den med kallelsen utskickade årsredovisningen innehöll två fel som hade uppstått vid överföring av värden från föregående årsbokslut. Till dagens stämma hade detta rättats till och ny årsredovisning förelåg i undertecknat skick av styrelse och revisor. Den nu av stämman godkända årsredovisning för år 2010 kan laddas ner här. Det är styrelsens rekommendation att genast ladda ned den godkända årsredovisningen samt att överlåta den tidigare utskickade till "runda arkivet".

Det blev omval för ledamöterna Karl-Erik Nyström och Göran Norman och Sven Haglöf omvaldes till styrelsens ordförande. Omval blev det också för suppleanten Nils Furtenbach. Nyvald till valberedningen blev Karin de Fine Licht. Hela protokollet från föreningsstämman finns tillgängligt för nedladdning här.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2009 hölls den 20 april kl 13.00 och i likhet med tidigare fick Kyrkvinden använda sig av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations (Församlingsförbundets) lokaler för sin stämma.

Stämman var inte välbesökt men har genomförts i stadgemässig ordning. Ordföranden och två styrelseledamöter omvaldes och tillika två suppleanter omvaldes. Syrelsens förslag om ändring av stadgarna i fråga om föreningens revision antogs men skall för att bli giltigt tas upp till förnyad omröstning på nästa stämma.

Läs mer om detta i protokollet från stämman som kan laddas ned från denna länk. Även bokslutet finns för nedladdning här.

Styrelsen, GJ

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Kyrkvindens föreningsstämma genomfördes den 27 mars 13.00 - 15.00. Den sittande styrelsen bestående av Sven Haglöf, Jan-Åke Jacobson, Göran Norman, Carl Erik Nyström och Göran Jacobsson fick förnyat förtroende och Nils Furtenbach omvaldes som suppleant. Eva Andersson Nyköping och Rolf Lindgren Bygdeå valdes in som nya suppleanter i styrelsen. Läs mer om stämman i det justerade och undertecknade protkoll som nu är tillgängligt.

GJ

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Verksamhetsberättelse, bokslut och protokoll från föreningsstämma för verksamhetsåret 2007 finns nu tillgängligt för nedladdning

Föreningsstämman för verksamhetsåret 2007 hölls den 19 mars i Församlingsförbundets lokaler, Stockholm. Sammanträdet genomfördes efter utsänd dagordning. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning beslöt föreningsstämman att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet varefter valproceduren vidtog. På valberedingens förslag omvaldes ledamöterna i styrelsen med Sven Haglöf som ordförande på ett år. Göran Jacobsson och Jan-Åke Jacobson valdes som ledamöter i två år och Göran Norman och Carl-Erik Nyström valdes som ledamöter i ett år.

Som ersättare i styrelsen omvaldes Nils Furtenbach och som ny ersättare valdes Mikael Eriksson, kyrkoherde i Skänninge. Till valberedning valdes Kristina Granberg och Ragnhild Bertius med Ann-Britt Åsebol som ersättare. Kristina Granberg valdes till sammankallande i valberedningen.

Jan Steen, Brolyckan i Sävedalen hade inlämnat en motion till föreningsstämman om diffirenterad storlek på årsavgift till föreningen. Enligt Kyrkvindens stadgar får styrelsen besluta om att vid behov utta en årsavgift om högst 1000 kr inkl moms. Enligt motionären bör denna avgift begränsas till 500 kr inkl moms för medlemmar med mindre än 11 andelar. Föreningsstämman beslöt på styrelsens förslag att bifalla motionen. Styrelsen föreslog därtill att någon årsavgift inte ska uttas för verksamhetsåret 2008 och föreningsstämman beslöt i enlighet med detta.

Protokoll från Kyrkvindens föreningsstämma och årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut

GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov