Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Verksamhetsberättelse, bokslut och protokoll från föreningsstämma för verksamhetsåret 2007 finns nu tillgängligt för nedladdning

Föreningsstämman för verksamhetsåret 2007 hölls den 19 mars i Församlingsförbundets lokaler, Stockholm. Sammanträdet genomfördes efter utsänd dagordning. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning beslöt föreningsstämman att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet varefter valproceduren vidtog. På valberedingens förslag omvaldes ledamöterna i styrelsen med Sven Haglöf som ordförande på ett år. Göran Jacobsson och Jan-Åke Jacobson valdes som ledamöter i två år och Göran Norman och Carl-Erik Nyström valdes som ledamöter i ett år.

Som ersättare i styrelsen omvaldes Nils Furtenbach och som ny ersättare valdes Mikael Eriksson, kyrkoherde i Skänninge. Till valberedning valdes Kristina Granberg och Ragnhild Bertius med Ann-Britt Åsebol som ersättare. Kristina Granberg valdes till sammankallande i valberedningen.

Jan Steen, Brolyckan i Sävedalen hade inlämnat en motion till föreningsstämman om diffirenterad storlek på årsavgift till föreningen. Enligt Kyrkvindens stadgar får styrelsen besluta om att vid behov utta en årsavgift om högst 1000 kr inkl moms. Enligt motionären bör denna avgift begränsas till 500 kr inkl moms för medlemmar med mindre än 11 andelar. Föreningsstämman beslöt på styrelsens förslag att bifalla motionen. Styrelsen föreslog därtill att någon årsavgift inte ska uttas för verksamhetsåret 2008 och föreningsstämman beslöt i enlighet med detta.

Protokoll från Kyrkvindens föreningsstämma och årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut

GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov