Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Kyrkvindens föreningsstämma genomfördes den 15 april i Stockholm

Onsdag den 15 april genomfördes Kyrkvindens föreningsstämma. Programmet för stämman följer av av stadgarna och inledningsvis presenterade Göran Jacobsson en översikt av verksamhetsåret 2014 och faktorer av betydelse för föreningens ekonomi. Som redan funnits att läsa på hemsidan blev det ekonomiska resultatet negativt för 2014 och den största orsaken till det beror på att styrelsen beslutat om en nedskrivning av bolagets vindkraftverk med 10 MKr. Den åtgärden var i princip aviserad i förvaltningsberättelsen från föregående år och ett Särskilt beslutsunderlag har funnits tillgängligt för läsning på hemsidan en längre tid. Inga invändningar restes mot åtgärden.  Efter genomgång av förvaltningsberättelsen och bokslutet kunde de redovisade slutresultatet fastställas och med stöd av revisors tillstyrkande beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Vad gäller styrelsens sammansättning så är 2015 ett mellanår och ledamöterna förblir desamma efter att omval gjordes av Niclas Sjöberg till ordförande och Kristina Granberg till ledamot.  Protokollet från stämman finns nu  hämta hem här. Den inledande presentationen kan hämtas här.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Föreningsstämman för verksamhetsåret 2014 kommer att hållas i Stockholm den 15 april kl 13.00  Årsbokslutet för 2014 är klart och är på cirkulation för undertecknande av styrelsen men redan nu finns Undertecknat årsbokslut för hämtning.

Ny plats och lokal

Stämman genomförs i World Trade Centrum i Stockholm. Det ligger mycket lättillgängligt norr om Centralsationen - följ rulltrapporna upp en våning i norra änden av Centralhallen , gå ut och korsa Klarabergsviadukten, nr 70 för ingång till World Trade centrum. Ta rulltrappan upp, vidare rakt fram till avdelning D Se karta

Utförligare information om utvecklingen under 2014 finns att läsa under Vår ekonomi->Ekonomirapporter. Inbjudan till föreningstämman skickas ut med vanlig post under vecka 13 med dagordning som följer:

Dagordning för ordinarie föreningsstämma den 15 april 2015.

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5.
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 13.
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 15.
16. Val av valberedning enligt § 12.
17. Stämmans avslutande.

 

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Kyrkvindens föreningsstämma gick av stapeln den 24 april och en pionjär inom svensk vindkraft och styrelsen, Jan-Åke Jacobsson Vessigebro lämnade styrelsearbetet och Niclas Sjöberg Skövde valdes till ny ordförande. Två nya ledamöter, Johan Unger Örebro och Björn Falkeblad valdes in i styrelsen varvid Johan Unger blev vice ordförande

Fredag 25 april genomfördes Kyrkvindens föreningsstämma. Programmet för stämman följer av av stadgarna och inledningsvis gjordes genomgång av förvaltningsberättelsen och årsbokslutet. Som redan funnits att läsa på hemsidan blev det ekonomiska resultatet negativt för 2013 före justering med tidigare överavskrivningar. Det var de stora ansträngningarna med komma ifatt eftersatt underhåll som är den främsta orsaken till det negativa resultatet. Efter genomgång av förvaltningsberättelsen och bokslutet kunde de redovisade slutresultatet fastställas och med stöd av revisors tillstyrkande beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Årsredovisning för nedladdning och protokollet från stämman finns nu att hämta hem här.

 

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Föreningsstämman genomfördes vid Högskolan i Halmstad den 26 april med ett 15-tal närvarande representanter för våra medlemmar. Denna gång hade tillresta stämmodeltagare möjlighet att delta i och åhöra intressanta föredrag om mer förnybar energi på temat Goda Krafter.

Stämman genomförs med dagordning i enlighet med föreningens stadgar och stämman kunde med godkännande lägga ekonomi- och verksamhetsredovisningar till handlingarna varefter det förrättades val till styrelse. Två styrelseledamöter skulle väljas. Nu hade Carl-Erik Nyström Piteå och Göran Norman Norrköping undanbett sig omval och valberedningen hade därför förslag om att Niklas Sjöberg Skövde och Kristina Granberg Piteå skulle väljas till styrelseledamöter. Stämman beslöt därefter att dessa ska ingå i den nya styrelsen och de hälsas nu välkomna in i styrelsearbetet. Årsbokslut för 2012 finns för att ladda ner via denna länk. Protokollet från stämman finns för hämtning med denna länk. Tyvärr har årtal i protokollrubriken och i huvudet blivit fel, det ska vara 2013, fast det har passerat undertecknande av fyra olika personer!

Bilderna på styrelsen i bildvisningen ovan visar den gamla styrelsen och så fort tillfälle till fotografering ges ska de nya ansiktena "showas up".

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2011 hölls torsdagen den 26 april kl 13.00 vid Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation Stockholm. Här ges ett snabbreferat av stämman i avvaktan på undertecknat protokoll:

Det konstaterades att handlingarna hade ankommit i tid till Kyrkvindens medlemmar samt att de hade varit tillgängliga på vår hemsida sedan början på februari. Till ordförande vid stämman valdes kyrkoherde Mikael Eriksson Skänninge varefter stämman genomfördes på sedvanligt sätt. Med ett kort avbrott från dagordning höll Göran Jacobsson en presentation om det gångna verksamhetsåret varvid det konstaterades att det blev ett rekordår i fråga om genererad el, trots att det varit betydande driftstörningar i ett av verken i vår grupp.

Föreningens ekonomi som baseras på medlemmarnas betalning för el, har nu uppnått en god och stabil nivå. Det bådar gott för framtiden då vi kan förvänta oss sjunkande intäkter från elcertifikaten de kommande åren, om än inte i sju år. Hela presentationen kan laddas ner här och hur elcertifikaten påverkar föreningens ekonomi finns också förklarat i denna länk.

Sven Haglöf som varit styrelsens ordförande sedan föreningen bildades i juni 2005 var inte tillgänglig för omval vid denna stämma. Han avtackades varmt av stämman. Till ny ordförande valdes Jan-Åke Jacobsson Vessigebro och som ny styrelsemedlem valdes Eva Andersson Nyköping. Till ny suppleant efter Eva Andersson valdes Lars Brodén i Falun. Protokollet från stämman kan hämtas med denna länk. Årsredovisningen för 2011 hämtas här.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov

Latest News