Kyrkvindens stadgar

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

STADGAR FÖR KYRKVINDEN

Ändrade efter beslut på föreningsstämma 2010 och 2011


§ 1 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att förmedla och i egen regi eller genom samarbets-partner producera miljövänlig elkraft främst med vindkraftverk. Föreningen skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk

§ 2 Föreningens firma och säte

Föreningens firma är Kyrkvinden kooperativ ekonomisk förening. Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. Firman tecknas gemensamt av två bland dessa. Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan förvärvas av församlingar och andra organisatoriska enheter i Svenska kyrkan eller av anställda däri som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen. Medlem skall erlägga en anslutningsavgift vid inträdet och erhåller medlemsbevis samt saldobesked på begäran.

§ 4 Insatser

Varje medlem skall delta i föreningen med minst en insatser om vardera 5 000 kronor. Varje insats berättigar till köp av elenergi motsvarar de tecknade insatsernas andel av den årsproduktion elkraft som föreningen disponerar. Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar medlemmens elförbrukning. Insatsen betalas kontant eller på annat sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Den som överlåter sina insatser till annan elkonsument i Sverige, måste skriftligen i förväg meddela styrelsen detta. Den som genom överlåtelse förvärvat medlems insats, skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter. Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överföres till reservfonden.

§ 5 Avgifter

Anslutningsavgift vid inträde i föreningen är 400 kr. Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får högst uppgå till 1000 kronor per medlem. Föreningens löpande verksamhet får finansieras med avgifter till dess finansieringen kan ske enligt § 6

§6 Förlagsinsatser

Styrelsen kan besluta om att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Dessa får tillskjutas även av andra än medlemmar. För förlagsinsatser gäller vad som föreskrivs i SFS 1987:667, dessa stadgar och vad styrelsen beslutar. Andelen förlagsfinansiering i Kyrkvinden får uppgå till högst 30 % av föreningens kapitalbehov.

§ 7 Finansiering

Föreningens löpande verksamhet skall finansieras med uttag ur den årsproduktion elkraft som föreningen disponerar.

§ 8 Utträde ur föreningen

Uppsägning till utträde skall vara skriftlig och ske enligt 3 kap 5 § lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång.

§ 9 Uteslutning av medlem

Medlem som bevisligen motarbetar föreningen eller bryter mot stadgarna eller stadgeenligt fattade beslut, kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman.

§ 10 Överskottets fördelning

Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder och turordning:

- avsättning till reservfonden enligt reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar,
- ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut,
- återbäring i förhållande till gjorda inköp,
-styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för kyrkans internationella diakoni,
- överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning. Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.

§ 11 Föreningsstämman

Ordinarie stämma hålles årligen senast den sista april. Vid stämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5.
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 13.
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 15.
16. Val av valberedning enligt § 12.
17. Stämmans avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål. Kallelsen till föreningsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, via skriftligt meddelande med dagordning till medlemmarna. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna.

§ 12 Valberedningen

Till valberedningen intill nästkommande ordinarie föreningsstämma väljes tre ordinarie ledamöter och två suppleanter för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits tre år senare.

§ 13 Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och tre suppleanter, vilka väljes av föreningsstämman. Föreningens ordförande väljes på ett år för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Övriga ledamöter väljs för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits tre år senare. Första året väljes två ordinarie ledamöter och två suppleanter för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits två år senare. Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning. Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 14 Förvaltning

Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen får förvalta föreningens egendom och löpande skötsel genom en av styrelsen utsedd verkställande direktör eller genom en fristående förvaltningsorganisation. Verkställande direktör är alltid adjungerad till styrelsen men behöver inte vara medlem i föreningen

§ 15 Revisorer

Revisionen ska utföras av en auktoriserad revisor. Revisorn ska verkställa revision och avge revisionsberättelse minst fyra veckor före den ordinarie stämman.

§ 16 Räkenskapsår/årsredovisning

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen ska därtill utge rapport till medelmmarna om föreningens ekonomiska ställning per den 30 april och 30 augusti (1:a beslut stämman 2011).

§ 17 Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

§ 18 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före februari månads utgång anmäla detta till styrelse.

§ 19 Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap, 14 och 15 §§ i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

§ 20 Upplösning av föreningen

När föreningens verksamhet upplöses skall sedan verksamheten avvecklats, behållna tillgångar återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 21 Övrigt

I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov