Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energianvändningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som undertecknare. Kort om de övergripande målen och åtgärder av betydelse för vindkraften ges här

Mål

Det viktigaste målen formulerades med följande:

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
  • Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
  • Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas senast 2017.

För vindkraften med betydelse för Kyrkvinden Ef anges om certifikatsystemet:

  • Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030
  • Ingen ytterligare ambitionshöjning ska göras fram till 2020.
  • Tekniska justeringar för att förbättra marknadens funktion, utan att öka ambitionsnivån, ska dock kunna göras för att öka tilltron till systemet.
  • Energimyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på utformning av kvotkurvan för elcertifikaten efter 2020 och ska optimera systemet för att få fram den mest kostnadseffektiva elproduktionen

Med denna länk kan Energikommissonens sammanfattande rapport hämtas

Energimyndigheten

Energimyndigheten har därefter levererat en rapport som beskriver hur kvotplikten ska optimeras för få fram den mest kostnadseffektiva elproduktionen.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Mer förnybart är bra

Nu har vårt vindkraftverk producerat förnybar elkraft i snart sju år och den sammanlagda genereringen uppgår till 56 GWh eller 56 160 000 kwh. Många undrar kanske om det betyder något för att värna den globala klimatförändringen. Jo, vi måste tänka globalt, för allt vad människor gör runt om på jorden för att minska användningen av fossil energiframställning har betydelse. Så även om vi i Sverige tycker att vi har gjort nog då vi knappt får ekonomin att gå runt med de elpriser vi har så blir det ändå bättre om det överallt finns ännu mer av förnybar energi - används den inte här så används den i nått annat land dit elledningarna når. Det finns nu mätningar som visar att ökningen av koldioxidutsläpp inte fortsätter i samma takt som den ekonomiska verksamheten ökar. Läs mer om detta i länk till Supermiljöbloggen.

Nyttan med Kyrkvindens vindkraftverk

 Kyrkvindens 10 200 MWh utgör en del av 15 TWh (15 000 GWh) förnyelsebar el som genererades i Sverige under 2015 och det motsvarar ungefär den mängd som exporterades till utlandet. Den elen får företräde, den ger  en undanträngning av koleldade kraftverk som då inte behövde startas för att ge el någonstans i Europa. Miljönyttan av vårt verk går således att beräkna i form av minskade utsläpp av koldioxid med 8 670 ton, av svaveloxid med 29,6 ton, av kväveoxid 26,7 ton, av stoft med 1,9 ton och av flygaska och slagg med 563 ton varje år.

Naturvårdsverket har i ett yttrande till Miljödomstolen i Växjö i mål M 52-02 ansatt värden på minskade utsläpp från ett koleldat kondenskraftverk vid tillverkning av 1 GWh till 120 000 kr för NOxx, 20 000 kr för SO2 och 450 000 kr för CO2. Totalt 590 000 kr. Omräknat till mängden el från vårt vindkraftverk motsvarar det minskade samhällskostnader med ca 6 Mkr varje år för de skador som uppräknade utsläpp medför.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I Sverige händer det att man pekar på hur hemskt mycket de tyska konsumenterna får betala för utvecklingen mot mera förnybart men nu visar det sig att de inte betalar mer än vad vi betalar i energiskatt.

I dessa tider när klimatfrågorna diskuteras väldigt lågmält hos de styrande i samhället där det nu sägs att en energikommision ska tillsättas, kan man få intrycket att det nog inte går att få fram mera förnybar el. En som konsekvent arbetar vidare med att visa på möjligheterna med förnybart är Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och ordförande i Japans Renewable Energy Foundation. Hans artikel om hur man arbetat i Tyskland och om vad man uppnått inom solenergiområdet är spännande.  Tomas Kåberger om Tyskland Se mera här om Utvecklingen i Tyskland.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

 Så har ännu FN publicerat ännu en klimatrapport där det med ännu större säkerhet slås fast att det är människan som genom sina aktiviteter driver på den globala uppvärmningen av jorden. Från Kyrkvindens sida vill vi inte påstå att det idag är en uppseendeväckande nyhet utan vi vill främst göra en kort sammanfattning av rapporten tillgänglig för vår medlemmar. Vi vill hellre fokusera på det som vi kan göra – dvs öka tillgången på förnybar el. Med denna målsättning bevakar vi utvecklingen för projektet Stenkalles grund i nordvästra Vänern för vilket ett avgörande i högsta domstolen förväntas de närmaste månaderna.

Aktuell debatt

Även om nästan alla verkar hålla med om att det behövs mer förnybar el finns det åtskilliga som tror att det kanske inte gäller Sverige – för vi har ju kärnkraft. Den finns nu och några år till men anläggningarna är gamla och behöver bytas ut, det är ett faktum. Diskussion om vad som kärnkraften ska ersättas med är ständigt aktuell och blir kanske än mer intensiv inför kommande val. Följ denna länk för att ta del debatten. Tyskland är det land som verkligen har bestämt sig om förnybar el och om kärnkraften och det har drivit fram en enorm teknikutveckling och skapat många nya jobb. Kanske är det något för Sverige?

 

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov