Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I Sverige händer det att man pekar på hur hemskt mycket de tyska konsumenterna får betala för utvecklingen mot mera förnybart men nu visar det sig att de inte betalar mer än vad vi betalar i energiskatt.

I dessa tider när klimatfrågorna diskuteras väldigt lågmält hos de styrande i samhället där det nu sägs att en energikommision ska tillsättas, kan man få intrycket att det nog inte går att få fram mera förnybar el. En som konsekvent arbetar vidare med att visa på möjligheterna med förnybart är Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och ordförande i Japans Renewable Energy Foundation. Hans artikel om hur man arbetat i Tyskland och om vad man uppnått inom solenergiområdet är spännande.  Tomas Kåberger om Tyskland Se mera här om Utvecklingen i Tyskland.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

 Så har ännu FN publicerat ännu en klimatrapport där det med ännu större säkerhet slås fast att det är människan som genom sina aktiviteter driver på den globala uppvärmningen av jorden. Från Kyrkvindens sida vill vi inte påstå att det idag är en uppseendeväckande nyhet utan vi vill främst göra en kort sammanfattning av rapporten tillgänglig för vår medlemmar. Vi vill hellre fokusera på det som vi kan göra – dvs öka tillgången på förnybar el. Med denna målsättning bevakar vi utvecklingen för projektet Stenkalles grund i nordvästra Vänern för vilket ett avgörande i högsta domstolen förväntas de närmaste månaderna.

Aktuell debatt

Även om nästan alla verkar hålla med om att det behövs mer förnybar el finns det åtskilliga som tror att det kanske inte gäller Sverige – för vi har ju kärnkraft. Den finns nu och några år till men anläggningarna är gamla och behöver bytas ut, det är ett faktum. Diskussion om vad som kärnkraften ska ersättas med är ständigt aktuell och blir kanske än mer intensiv inför kommande val. Följ denna länk för att ta del debatten. Tyskland är det land som verkligen har bestämt sig om förnybar el och om kärnkraften och det har drivit fram en enorm teknikutveckling och skapat många nya jobb. Kanske är det något för Sverige?

 

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Miljönyttan brukar beskrivas i termer av trolig utveckling om verksamheten inte kommer till stånd. I nollalternativet sker ingen utbyggnad och därmed ingen lokal påverkan. Elen från vindkraftparken antas i nollalternativet ersättas med ”marginalel”, dvs importerad och framställd genom förbränning av kol. Miljönyttan i form av minskade utsläpp följer av parkens utbyggnad:

Minskade utsläpp

Koldioxid: 83 700 ton
Svaveldioxid: 90 ton
Kväveoxider: 72 ton
Stoft: 10 ton
Aska: 650 ton

Anläggningsarbetenas påverkan

Vid etableringen av vindkraftparken kommer fundament att gjutas som vindkraftverken förankras i. I några fall kommer fundamenten att gjutas på grunda hällar i vattenbrynet, i några fall på bottnar ned till 10 meters djup. Sammantaget leder detta till att några tiotals m2 av den totala sektionsarean mot Värmlandssjön vid Gässlingegrund på uppskattningsvis 3000 m2 kommer att försvinna. Området vid Gässlingegrund är kraftig exponerat för vind/vågverkan och har bland de största effektiva fetcherna i hela Vänern. Det gränsar till vattenområden som tidvis påverkas av storskaliga coriolisdrivna vattenrörelser och det påverkas av utströmmen från Klarälven. Vattenomsättningen är med andra ord mycket god och den bedöms inte komma att påverkas av etableringen av vindkraftparken.

Fakta om Vindpark Vänern

Vindkraftparken kommer att lokaliseras vid Gässlingegrund i norra Vänern, ca 7 km söder om Skoghalls Bruk, se figur 1. Avståndet från närmaste vindkraftverk in till Hammarö är ca 4,5 km. Avståndet in till fastlandet väster om vindkraftparken är även det ca 4,5 km. Antal boende inom en 5 km-radie till den planerade lokaliseringen är 44 personer, huvudsakligen på Hammarö. Inom 7 km finns 7 142 boende, huvudsakligen i Skoghalls samhälle. Närmaste bostadshus finns på Kattholmarna ca 3 km nordost om Gässlingegrund. Dessa fastigheter är fritidsbostäder. Området är inte planlagt för detta ändamål.

Effekt per verk: Ca 3 MW
Navhöjd: Ca 90 m
Rotordiameter: Ca 100 m
Totalhöjd: Ca 140 m
Varvtal: Ca 5-16 rpm

Elproduktionen

Elproduktionen i den ansökta verksamheten beräknas motsvara cirka 90 GWh vid en prognostiserad parkverkningsgrad om drygt 96 %. Som en jämförelse kan nämnas att elproduktionen i Karlstad elnäts område är ca 650 GWh. Produktionen motsvarar förbrukningen för ca 6 400 eluppvärmda villor eller hushållsel för 23 400 villor (2008-08-23).

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov