Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Miljönyttan brukar beskrivas i termer av trolig utveckling om verksamheten inte kommer till stånd. I nollalternativet sker ingen utbyggnad och därmed ingen lokal påverkan. Elen från vindkraftparken antas i nollalternativet ersättas med ”marginalel”, dvs importerad och framställd genom förbränning av kol. Miljönyttan i form av minskade utsläpp följer av parkens utbyggnad:

Minskade utsläpp

Koldioxid: 83 700 ton
Svaveldioxid: 90 ton
Kväveoxider: 72 ton
Stoft: 10 ton
Aska: 650 ton

Anläggningsarbetenas påverkan

Vid etableringen av vindkraftparken kommer fundament att gjutas som vindkraftverken förankras i. I några fall kommer fundamenten att gjutas på grunda hällar i vattenbrynet, i några fall på bottnar ned till 10 meters djup. Sammantaget leder detta till att några tiotals m2 av den totala sektionsarean mot Värmlandssjön vid Gässlingegrund på uppskattningsvis 3000 m2 kommer att försvinna. Området vid Gässlingegrund är kraftig exponerat för vind/vågverkan och har bland de största effektiva fetcherna i hela Vänern. Det gränsar till vattenområden som tidvis påverkas av storskaliga coriolisdrivna vattenrörelser och det påverkas av utströmmen från Klarälven. Vattenomsättningen är med andra ord mycket god och den bedöms inte komma att påverkas av etableringen av vindkraftparken.

Fakta om Vindpark Vänern

Vindkraftparken kommer att lokaliseras vid Gässlingegrund i norra Vänern, ca 7 km söder om Skoghalls Bruk, se figur 1. Avståndet från närmaste vindkraftverk in till Hammarö är ca 4,5 km. Avståndet in till fastlandet väster om vindkraftparken är även det ca 4,5 km. Antal boende inom en 5 km-radie till den planerade lokaliseringen är 44 personer, huvudsakligen på Hammarö. Inom 7 km finns 7 142 boende, huvudsakligen i Skoghalls samhälle. Närmaste bostadshus finns på Kattholmarna ca 3 km nordost om Gässlingegrund. Dessa fastigheter är fritidsbostäder. Området är inte planlagt för detta ändamål.

Effekt per verk: Ca 3 MW
Navhöjd: Ca 90 m
Rotordiameter: Ca 100 m
Totalhöjd: Ca 140 m
Varvtal: Ca 5-16 rpm

Elproduktionen

Elproduktionen i den ansökta verksamheten beräknas motsvara cirka 90 GWh vid en prognostiserad parkverkningsgrad om drygt 96 %. Som en jämförelse kan nämnas att elproduktionen i Karlstad elnäts område är ca 650 GWh. Produktionen motsvarar förbrukningen för ca 6 400 eluppvärmda villor eller hushållsel för 23 400 villor (2008-08-23).

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov