Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Förändringens vindar blåser. Energisektorn har inlett en omfattande omställning som kommer att accelerera under det kommande årtiondet – pådriven av nationella och globala åtaganden att bromsa klimatförändringen. Svensk vindkraft har hittills överträffat målen och levererat stora mängder förnybar el till låga kostnader. Vi har bidragit till klimatnytta samtidigt som vi är en konkurrenskraftig industri. Den jättestora satsningen i Piteå, Markbygden gör en nystart. Svensk Vindenergis VD Charlotte Ungers sammanfattning av läget 2018

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Året har inletts med sämre vindfångst än brukligt för vintermånaderna och därtill har elcertifikatpriserna sjunkit till rekordlåga nivåer på omkring 60 - till 70 kr MWh och många vinkraftföretag är nu hårt ekonomiskt pressade. Orsakerna till detta är flera men de flesta inom branschen är överens om att felet uppstod redan när systemet startade för 13 år sedan. Man delade ut alltför många certifikat i förhållande till de då befintliga anläggningarna för förnybar el så att det genast uppstod ett betydande överskott. Det har sedan släpat med hela tiden och dessutom har det ökat på grund av den stora utbyggnaden av ny vindkraft som skett. Nu presenteras förslag på hur justeringar i systemet ska kunna göras. Läs mer om detta här.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den 26 – 26 oktober skapade 750 deltagare och över 40 utställare tillsammans Nordens största återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Årets tema var ”Från inställning till omställning” och lade tyngdpunkten på Sverige. Världens länder har enats om målet, nu ska varje nation påbörja omställningen


Mötet genomfördes mot bakgrund av att de stora klimatmålen har fått stor acceptans världen över genom undertecknande av klimatavtalen tidigare i höst men också mot bakgrund av den blocköverskridande energiöverenskommelse som träffats i Sverige. På Kyrkvindens hemsida under menyvalet Förnybart > Aktuellt finns länkar till regeringens officiella dokument som beskriver hur det kan genomföras.

  • ♦ Frågan är inte längre om vi bör göra någonting utan nu gäller att arbeta för de mål som ställts upp var huvudtemat för konferensen.

  • ♦ Sverige som redan har en mycket stor andel förnybar el höjer ambitionen än mer och siktar mot 12 TWh ytterligare förnybart till slutet av 2020 och sedan upptill 18 TWh vid 2040. Ambitionshöjningen återspeglas i justeringar av elcertifikatsystemet men de kommer inte träda i kraft förrän i slutet av 2020.

  • ♦ Det stora problemet nu är att det finns ett stort elöverskott i Sverige (mer än 10 TWh) som pressar elpriset till nivåer som inte gör nyinvesteringar möjliga. De kommer förmodligen inte att ske förrän besked ges om och när olika kärnkraftreaktorer stängs.

  • ♦ Den snabba teknikutvecklingen för vindkraft och annat förnybart de senast 15 åren har hela tiden underskattats och idag anses brytpunkten för investeringsbeslut i landbaserad vindkraft ligga på ca 45 öre kWh inklusive certifikat. Utvecklingen gör också att tidigare vindkraftinvesteringar idag börjar betraktas olönsamma och ”repowering” var ett återkommande uttryck.

  • ♦ Ytterligare ett uttryck som ventilerades var Corporate Power Purchase Agreement (PPA) som är ett bilateralt avtal mellan en stor förbrukare och en leverantör av förnybar el. Avtalet tecknas med lång löptid på kanske tio år eller mera. Exemplet är Google som ingått avtal med några stora vindkraftföretag i Sverige på det viset. Eolus Vind Ab är den som tagit fram ett avtal med Google. Det långsiktiga avtalet gör att köparen var beredd  att betala lite mera än marknadspriset och detta gav i sin tur stabiliteten som behövdes för att kunna finna finansiär till projektet. Det upplägget borde vara något för Svenska Kyrkan i sin helhet att satsa på.

.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov