Här återfinns årsbokslut och protokoll från tidigare år

Kyrkvindens ordinarie föreningsstämma genomfördes den 7 april som distansmöte i Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Stämman godkände och fastställde bokslutet för verksam­hetsåret 2022 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stämman godkände också det förslag till stadgeändring som fanns med i stämmohandlingarna. För att stadgeändringar ska bli giltiga måste de godkännas av två på varandra följande föreningsstämmor och därför kallar styrelsen nu till en extra förenings­stämma den 12 maj för att främst behandla denna fråga.

På den ordinarie föreningsstämman fanns inte något förslag till valberedning för de kommande åren. Det är genom valberedningen som möjlighet ges att nominera nya engagerade personer att bli styrelseledamöter så vi välkomnar verkligen förslag personer att vara valberedning. Beslut om utse valberedning blir därmed den andra frågan att avhandla på den extra föreningsstämman.

Extra föreningsstämma genomförd

Den extra föreningsstämman genomfördes den 12 maj även den som distansmöte i Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Den nya föreningsstadgan har därmed fastställts

Styrelsen

Göran Jacobsson

 

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2021 kommer att hållas den 7 april kl 13.00. Stämman kommer att hållas digitalt med Svenska kyrkans videotjänst Pexip. Kallelse till stämman har utsänts med e-post eller vanligt brev under vecka 11.

Reviderat årsbokslut

Här kan du hämta det reviderade årsbokslutet

Stämmoprotokoll

Styrelsen

Göran Jaobsson

 

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2020 genomfördes fredag den 23 april kl 11.00 som digitalt möte med hjälp av videotjänsten Pexip. Stämman förlöpte väl och årsbokslut och verksamhetsberättelse godkändes och fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet varefter val av styrelseledamöter genomfördes.Verksamhetsåret finns sammanfattat i en presentation som kan laddas ner via länken nedan. Protokoll från stämman kommer att läggas ut här inom kort.

Följande handlingar kan hämtas nu genom nedladdning:

/GJ

Sida 1 av 3