Extra föreningsstämman framflyttad till den 12 maj

Kyrkvindens ordinarie föreningsstämma genomfördes den 7 april som distansmöte i Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Stämman godkände och fastställde bokslutet för verksam­hetsåret 2021 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stämman godkände också det förslag till stadgeändring som fanns med i stämmohandlingarna. För att stadgeändringar ska bli giltiga måste de godkännas av två på varandra följande föreningsstämmor och därför kallar styrelsen nu till en extra förenings­stämma den 12 maj för att främst behandla denna fråga.

På den ordinarie föreningsstämman fanns inte något förslag till valberedning för de kommande åren. Det är genom valberedningen som möjlighet ges att nominera nya engagerade personer att bli styrelseledamöter så vi välkomnar verkligen förslag personer att vara valberedning. Beslut om utse valberedning blir därmed den andra frågan att avhandla på den extra föreningsstämman.

Extra föreningsstämma genomförd

Den extra föreningsstämman genomfördes den 12 maj även den som distansmöte i Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Den nya föreningsstadgan har därmed fastställts

Styrelsen

Göran Jacobsson