Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

I anslutning till bokslutet för 2014 har styrelsen beslutat att det bokförda värdet på anläggningstillgången vindkraftverk skrivs ner med 10 miljoner kr. Förslaget motiveras främst med de minskande intjäningsmöjligheter­na som uppstår från och med 2016. Med nuvarande produktionsdata och kända förväntade nivåer på elcertifikat de kommande åren skulle det uppstå årilga underskott på drygt 500 000 kr om inte nedskrivningen görs. Beaktat den goda medlemsnyttan och vindkraftverkets förbättrade tekniska status blir ändå nedskrivningen mindre än vad den skulle blivit med ett marknadsperspektiv.  Ett renodlat marknadsperspektiv skulle motivera ned­skrivning på 12 – 16 miljoner kr beroende på vilken avkastning eller riskbonus en köpare önskar.

Vindkraftverkets tekniska status

Vindkraftverken GG6 – GG10 i Vindpark Vänern (GG7 är vårt) är utförda helt enligt specifikationerna i köpekontrakten vilket inte gäller för GG1 – GG5. De senare har andra turbinvingar och ett modifie­rat smörjsystem och den vedertagna bedömningen är att det är de viktigaste orsakerna till de haverier som har uppstått. Sedan tidigt 2013 har service och underhåll av alla verk bedrivits i egen regi av parterna i Vindpark Vänern, tidigare eftersatt underhållsarbete har upparbetats, anvisade slitdelar byts ut enligt schema mm. Under 2014 har inga påtagliga stillestånd inträffat i verken GG6 – GG10. Således finns det visst fog för att tro på en fortsatt god utveckling.

Ekonomisk redovisning på ett korrekt sätt

Ekonomisk redovisning på ett korrekt sätt. Den ekonomiska redovisningen i Svenska kyrkan ska kännetecknas av hög standard – den ska vara ”oklanderlig”. Kyrkvindens revisor har pekat på hur jäm­förbara företag har gjort – det kommunala bolaget Kraft AB och en rad andra stora företag i energibranschen har gjort stora nedskriv­ningar av sina anläggningar. Således skulle det inte vara trovärdigt av styrelsen om den för sin egen anläggning skulle göra en helt annan bedömning.

Bra med långsiktigt god ekonomi

I den idag möjliga analysen av Kyrkvindens intjäningsförmåga på 3 år kommer ett lägre pris på el­certifikaten få genomslag från och med 2016. I dag kan vi sluta avtal om elcertifikat för år 2016 på omkring 160 - 170 kr MWh vilket innebär en minskning med med omkring 65 kr per MWh jämfört med dagens pris. Med ett oförändrat medlemspris på 250 kr per MWh och en förväntad årsproduktion på 8 500 MWh innebär det en årlig intäktsminskning med omkring 550 000 kr. Med oförändrat bokfört värde är risken stor att vi fort­löpande får uppvisa negativt resultat efter att det nu upparbetade reserverna har ”ätits upp”.  Efter nedskrivningen kan vi istället få bokslut utan årliga underskott. 
Priset på elcertifikaten har en avgörande betydelse för vår ekonomi och värderingen av tillgångarna. Om certifikatpriset om något år skulle bli avsevärt högre an vad prognoserna visar påverkar även det värderingen och en genomförd nedskrivning av föreningens vindkraftverk ska under sådana förutsättningar reverseras.

Ekonomiskt värde i ett marknadsperspektiv

Marknadsperspektivet innebär att analysen ska base­ras på vad en eventuell köpare skulle vilja betala för verket. Intjäningsförmågan vid en sådan analys blir ungefär densamma som i nuläget då markna­dens elpris för 2016 är högre än vårt medlemspris. Vår revisor har gjort be­räkningar på dessa förutsättningar där kravet på avkastning eller för risk sätts till minst 5% och för man in denna faktor i en nuvärdesberäkning så hamnar vi på ett värde på max 20 miljoner kr. Nöjer sig en köpare med 1% i avkastning/risk hamnar vi på värdet ca 25 miljoner kr. Kyrkvindens egen styrelse har dock avvisat det renodlade marknadsper­spektivet och lutar mera mot nyttoperspektivet.

Ekonomiskt värde i ett nyttoperspektiv

Under året har gjorts beräkningar av den ekonomiska nytta medlemmarna har haft av Kyrkvinden. Beräkningen har gjort så att för varje år med början januari 2010 till december 2014 har prisskillnaden mellan Kyrkvindens elpris och ett godtyckligt elhandelsavtal med fast pris i 3 år beräknats. På det viset har en sammantagen årlig medlemsnytta räknats fram som se­dan summerats för hela femårsperioden. Den totala medlemsnyttan för perioden har sedan beräknats som en avkastning på medlemmarnas samlade investering på 45 miljoner kr dividerat med 5. Med denna beräkning upp­går den årsvisa genomsnittliga avkastningen till 4,04%. Således kan man förvänta sig att medlemsnyttan blir fortsatt stor om än något mindre än vad den varit under den här perioden då de nu möjliga priserna med vanligt elhan­delsavtal är lägre än tidigare, men fortfarande märkbart högre än medlemspriset.

Andelarnas värde i församlingarnas redovisning

Kontakter med olika företrädare för medlemmarna inklusive Svenska kyrkans redovisningsexperter visar att de flesta tar upp andelarna i Kyrkvinden i församlingarnas finansiella tillgångar. En ned­skrivning av Kyrkvindens värde skulle därmed få genomslag på värdet av församlingarnas finansi­ella tillgångar. Samtidigt har samma företrädare framfört att man främst lägger större vikt vid nyttoa­spekten av andelsinnehavet och att de därför inte avser att skriva ned värdet i den egna bokföringen. Detta resonemang tyder på att det kan finnas en särskild inomkyrklig marknad som kan beaktas vid en andelsvärdering.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov