Bokförda värdet på vindkraftverket

Kategori: Ekorapporter
Publicerad måndag, 16 april 2018
Skriven av Super User

Av bokslutet för 2017 framgår att styrelsen beslöt att göra en nedskrivning av vindkraftverkets bokförda värde med 6 MKr per den 31 december. Beslutsunderlaget för nedskrivningen kan hämtas här

Ny ordning för betalning av energiskatt

Kategori: Ekorapporter
Publicerad fredag, 24 november 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Som en följd av lagändringar som beslutades vid riksdagens antagande av höstbudgeten 2016 i prop 2016 17:1 gäller en ny ordning för uppbörd av energiskatt från 1 januari 2018. Det innebär att uppbörden flyttas från elhandelsbolagen till nätbolagen. I motiveringen för lagändringen lyftes särskilt fram att nätbolagen per definition finns i direktkontakt med förbrukaren, att den ordningen för uppbörd av energiskatt redan införts i Danmark, Norge och Finland och slutligen, att nätbolagen står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen och är avsevärt färre än elhandelsbolagen.

För Kyrkvindens medlemmar får den här ändringen ingen annan effekt än fakturorna från Kalmar Energi blir mindre och att de lokala nätbolagens fakturor blir ännu större. Läs här hur Kalmar Energi informerar och mer i denna länk om hur de olika nätbolagen informerar

 

 

Ekonomirapport 2016

Kategori: Ekorapporter
Publicerad fredag, 23 september 2016
Skriven av Göran Jacobsson

Den 30 augusti fastställde styrelsen ekonomirapporten för halva verksamhetsåret 2016 som kan hämtas här. Rapporten har också gått på direktutskick till medlemmarna.

Ekonomirapport 2017

Kategori: Ekorapporter
Publicerad tisdag, 12 september 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Den 31 augusti fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2017 som i dagarna även gått på direktutskick till medlemmarna. Av rapporten framgår att Kyrkvindens långsiktiga plan att någon gång kring 2025 uppföra ett nytt och effektivare vindkraftverk blivit svårare att förverkliga. Lägre certifikatpriser ger mindre marginaler. Det är ena sidan av utvecklingen som ändå har en positiv sida då det nu öppnas möjligheter att till mycket lågt pris kunna förvärva ytterligare vindkraftverk. Läs mer om detta i rapporten som kan laddas ner här.

Ekonomirapport 2015

Kategori: Ekorapporter
Publicerad torsdag, 31 mars 2016
Skriven av Göran Jacobsson

Vår verksamhetsidé

De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verk­samhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och för­ändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbe­tet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Svenska kyrkans alla byggnader på närmare 5 000 000 kvm yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden ver­kar för detta mål.

Priset på medlemmarnas el för en stabil ekonomi

Föreningens prispolicy baseras på 1§ i Kyrkvindens stadgar, sista meningen: ”Föreningen skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk”. Baserat på detta och de löpande driftskostnaderna så har vi beräknat vårt med­lemspris till 25 öre/kWh så att vi ska att kunna byta ut vårt verk efter 20 år när det är uttjänat. Medlemmarnas pris för el från Kyrkvinden har varit stabilt 25 öre per kWh.

Översiktligt

Med start juli 2009 har vår ekonomi under de 6 första åren utvecklat sig något sämre än för­väntat beroende på sämre vindfångst än beräknad. Vi blev ekonomiskt kom­penserad för det under de två första åren genom att certifikatpriserna var av­sevärt bättre än budgete­rat. För pe­rioden 2012 tills nu kunde före­ningen säkra priset på certifikaten till nivån 237 kr. För 2016 går det nu som bäst få 142 kr för certifikaten. Det kommer att ge minskade intäkter med 95 kr MWh vilket motsvarar ca 800 tkr över året.

Reviderad budget

Från och med 2016 har föreningen gjort ytterligare revidering av budgeten som en anpassning till de nya minskade intäkterna. Verksamhetskostnaderna har nu stabiliserats efter några år med intensiva ansträngningar att förbättra teknik och verksamhet och under ett normalår utan några extra insatser ligger de på ca 2,1 Mkr. Det motsvarar ca 25 öre/kWh.
Men även under 2015 måste det till extra åtgärder. En uppgradering av smörjsyste­men görs för att få bort några väl identifierade konstruktionsmissar, en satsning som kostar ca 300 tkr. Det finns dock goda förutsättningar för att denna kostnad kommer att täckas av intäk­terna från den för året ovanligt goda vindfångsten. Givet att produktionen för perioden augusti – decem­ber blir som ett normalår förväntas intäkter över budget om ca 500 tkr.

 


 

Medlemsnyttan

Medlemsnyttan i ett ideellt perspektiv utgår från vår verksamhetsidé och med vår satsning på vindkraft förenar vi ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Den ekonomiska nyttan har vi beräknat och den utgår från att priset som medlemmarna beta­lar för el från Kyrkvindens vindkraftverk är billigare än vad man annars skulle betala till vil­ket annat godtyckligt elbolag som helst. När man sedan definierat hur stor den prisskillnaden är på års­basis kan den betraktas som en av­kastning på de pengar man köpt andelar för. Med fem års driftsdata (2009 – 2014) har vi nu gjort en sammanställ­ning som visar hur den ekono­miska nyttan har varit för hela Kyrkvindens med­lemskår. Den motsvarar 4,17% på årsbasis men nå­got fallande senaste åren.

Vi utgår från att de medlemmar som har andelar i Kyrkvinden medvetet tog ett investerings­beslut för att långsiktigt säkra sin till­gång på förnybar el till nytta för miljö och den egna eko­nomin. Därför är det mer relevant att basera beräkningen på elpriset i ett bundet elavtal än att jämföra med dagens rörliga pris. Kyrkvindens pris har varit detsamma (25 öre/kWh) hela ti­den och al­ternativpriset baseras således på ett bun­det 3-årsavtal.