Församling, pastorat eller samfällighet

Kategori: Kooperation
Publicerad söndag, 18 januari 2015
Skriven av Göran Jacobsson

Kyrklig samfällighet, pastorat, storpastorat, kyrkoherde, superherde och församlingsherde är exempel på vanliga och ovanliga ord som cirkulerar inom den kyrkliga sfären inför det kommande årsskiftet.  Samfälligheter finns nog inte längre och det är inte lätt att reda ut  detta, men det som är viktigt för Kyrkvindens medlemmar ska förklaras.

Bland Kyrkvindens medlemmar finns det några som upphör att vara egna ekonomiska enheter, exempelvis en eller flera församlingar som går samman med en befintlig församling och bildar en ny sådan eller ingår i en kyrklig samfällighet – pastorat efter årsskiftet. För båda dessa fall gäller att andelarna som den ”ingående enheten” har i Kyrkvinden formellt ska överföras till den nya ekonomiska enheten.

Pastoratet förvaltar den fasta egendomen.

Lydelsen är hämtad från kyrkoordningen och avtal, såväl befintliga som nya, ska hanteras av pastoratet. Befintliga elavtal som tecknats av Kyrkvindens medlemmar måste således ersättas med nya i samband med den formella överlåtelsen av andelar till pastoratet. Blankett för överlåtelse av andelar kan hämtas här. Nybildade pastorat i vilka församlingar inkorporeras som har andelar i Kyrkvinden bör uppmärksamma det särskilt. Behovet av förnybar el kan då kanske tillgodoses även i resten av det nya pastoratet om det fanns andelar som inte var utnyttjade. Men finns det för många andelar som inte kan utnyttjas bör de försäljas och vanligtvis finns det viss efterfrågan inom medlemskretsen. Kontakta oss och hörefter. Blankett för avtal om försäljning hämtas här. På blanketterna finns information om vart de ska skickas - till Kyrkvinden och till Kalmar Energi GJ