Andelsägare i Kyrkvinden Ef

Kyrkvindens verksamhet framgår av föreningsstadgans § 2 Ändamål där det anges att "föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom
att förmedla och i egen regi eller genom samarbetspartner producera miljövänlig elkraft främst med vindkraftverk". Det kooperativa upplägget bygger även på att medlemmarna avser att köpa den tjänst/er som föreningen erbjuder - det vill säga miljövänlig fossilfri el.

Förutsättningarna för att bli medlem och andelsägare i Kyrkvinden framgår av föreningsstadgans §3 som följer här: "Medlemskap kan förvärvas av församlingar och andra organisatoriska enheter i Svenska kyrkan eller av anställda däri som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen. Medlem skall erlägga en anslutningsavgift vid inträdet och erhåller medlemsbevis samt saldobesked på begäran". Styrelsens undersöker möjligheten att  erbjuda  befintliga och nya medlemmar att köpa andelar även i föreningens andra vindkraftverk.

Under de mer än tio år som Kyrkvinden varit verksam har det skett förändringar i medlemskåren, främst på grund av att ett antal tidigare församlingar uppgått i pastorat men också för att någon tidigare förtroendevald eller anställd i kyrkan har avlidit. Det senare har fått till följd att andelar har överlåtits till personer som inte bokstavligen uppfyller kraven för att bli medlem i enlighet med §3.