Med Dalakraft under 2024

Mot bakgrund av den pågående medlemsenkäten som ska avgöra Kyrkvindens framtid har styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för att redan från januari 2024 ge medlemmarna fortsatt möjlighet att från andelsägda vindkraftverk köpa ursprungsmärkt förnybar el. Föreningen har därför tecknat leveransavtal med Dalakraft AB som är en mycket erfaren aktör som också är leverantör för Stiftsvinden i Göteborg. Den mycket volatila elmarknaden får stark påverkan på vårt medlemspris och volymtilldelningen men en fortsatt tillgång på mer förnybar el är mycket viktig för att uppnå i svenska kyrkans miljömål för 2030.

Kyrkvindens leveransavtal med Fortum Energy för el till medlemmarna är uppsagt och upphör den 31 december 2023. Då blir istället Dalakraft AB vårt nya elbolag. Dalakraft AB har 20 års erfarenhet av att hantera leverans och fakturering av el från andelsägda vindkraftverk, främst för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (se https://dalavindkraft.se) men också i snart tio år för Stiftsvinden i Göteborg. Bakgrunden till byte av elbolag redovisades utförligt i föreningens senaste Ekonomibrev mellan stämmorna som gavs ut i december 2022. Vid den uppföljning som sedan gjordes vid årets slut noterades att endast 46 av Kyrkvindens 62 medlemmar som är kyrkliga enheter hade valt Fortum som sitt elbolag.

Kyrkvindens framtid

Av samma ekonomibrev, under rubriken Inte så nya vindkraftverk, lyftes fram att Kyrkvindens vindkraftverk börjar på vara utslitna och behöver bytas ut eller repareras och om styrelsens planer för försöka förverkliga detta. Så, Kyrkvindens möjlighet att fortsätta med att producera förnybar el är nu beroende av att medlemmarna kan och vill skjuta till nya medel så att föreningen kan fortsätta att vara en betydelsefull aktör för att uppnå Svenska kyrkans klimatmål till 2030 där en stor volym egenproducerad förnybar el ingår. I Kyrkvindens medlemsenkät som skickades ut den 2 oktober ställs frågor om investeringsviljan som blir avgörande för föreningens framtid. Svaren på enkäten kommer att redovisas under december månad. Om utfallet av enkäten inte blir positivt torde en avveckling av verksamheten inledas efter årsskiftet, en process som ska utmynna i ett beslutsförslag till föreningsstämman i april nästa år.