Med Dalakraft under 2024 - Vårt elpris

Kyrkvindens elpris på en mycket volatil elmarknad

Under de tio första verksamhetsåren kunde Kyrkvinden hålla ett så lågt pris som 25 öre/kWh och under dessa åren ökade tillgången på förnybar vindkraftel massivt från några få TWh vid 2010 tills nu 25 - 30 TWh per år. Det är mycket bra men eftersom hela norra Europa och Storbritannien vill ha mycket mera förnybar el så påverkas hela den svenska elmarknaden genom de elkablar som kopplar samman Sverige med Europa. Det behövs mera förnybar el men det behövs också mycket mera lagringskapacitet runt om i landet och den finns inte. Allt detta gör att marknadspriset på el kommer fortsätta att  variera väldigt mycket de kommande åren. Det gör det svårt att sätta ett pris på el till medlemmarna som över tiden enbart kan ses som "billig el". Men, det är absolut god medlemsnytta att tillsammans säkra tillgång på mer förnybar el.

Med stöd av Dalakrafts modell för leverans av andelsägd elproduktion kommer Kyrkvinden att återuppta målet att leverera en bestämd mängd el per andel och år. Vindkraftverkens tekniska status medger dock att volymen el per andel och år inte kan sättas högre än 800 kWh. Med bolagets faktureringssystem följer att varje månads förbrukning debiteras preliminärt varefter en fullständig månadsvis avstämning och ekonomisk reglering görs i januari året efter leveransåret. En utförligare presentation av systemet kommer inom kort.

Erfarenheterna från vår tidigare elbolag Kalmar Energi visade att vindkraftverket inte alltid producerar när medlemmarna förbrukar men också det motsatta, att medlemmarna inte alltid förbrukar när verket producerar. Eftersom tillgången på vindkraftel blir massivt stor när det blåser eller stormar blir marknadspriset på el då mycket lågt. Den "missmatch" som det orsakar gör att Kyrkvindens pris behöver ligga på en nivå som i någon mån täcker upp för det. Från åren med Kalmar Energi vet vi att denna "missmatch" alltid kostade oss omkring 5 öre/kWh extra. Med dagens marknadsförhållanden har vi beräknat att denna "missmatch" kostar närmare 20 öre / kWh. På dessa förutsättningar har det fasta priset för medlemsel beräknats till 98 öre/kWh inkl moms.