Färdplan för klimatet

Här följer några utdrag ur Svenska kyrkans färdplan för klimatet som antogs våren 2019:

Svenska Kyrkans olika enheter, är gemensamt en av Sveriges största fastighetsägare. Med ca 20 000 byggnader och en energiförbrukning på ca 500 GWh är fastigheternas klimatpåverkan stor. Genom ett systematiskt arbete med energieffektivisering, lämpligen kopplat till arbetet med lokalförsörjningsplaner tillsammans med aktiva val av energi ska byggnadernas klimatpåverkan minimeras.

Energianvändning i byggnader

Till 2022 ska:

  • energianvändningen minska med 10 %. Basår 2017
  • eldningsolja och fossil naturgas i princip vara utfasade.
  • alla enheter ha gjort aktiva val av förnybar el och fjärrvärme, där så är möjligt. Nationella och
    regionala avtal för Bra Miljöval el finns.
  • klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning halveras jämfört med 2017 (eller tidigare
    där fossilutfasning och val av förnybar el redan skett).

------

Produktion av förnybar el

Idag bidrar Svenska kyrkan till förnybar energiproduktion genom egenproduktion, direktinvesteringar och uthyrning av mark till energiproducenter. Till 2022 ska konkreta förslag föreligga om hur produktionen av förnybar el kan utökas. Parallellt med detta kommer olika former av stödjande insatser att utföras som projektutveckling, ramavtal, erfarenhetsutbyten och dialog med myndigheter.

Till 2022 ska

  • ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas.
  • 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under utveckling.

Färdplanen i sin helhet kan hämtas här.

Under 2023 har Svenska kyrkan tagit fram mer detaljerade målformuleringar om hur färdplanen ska förverkligas