Medlemsenkäten

Till sommaren har Kyrkvindens vindkraftverk varit i drift i 15 år och i dag måste man se dem som utslitna. De är  byggda med en för den tiden avancerad teknik men som idag är svår att finna reservdelar till. Tillgängligheten i verken är låg och reparationskostnaderna ökar. Läget är prekärt och styrelsen försöker att forma en handlingsplan för framtiden och det pågår mot bakgrund av den alarmerande klimatutvecklingen. För att kunna fortsätta med Kyrkvindens verksamhet måste verken repareras eller bytas ut och för det behövs nya pengar. 

Kyrkvindens styrelse skickade därför i oktober 2023 ut en enkät till medlemmarna för att utröna om det finns intresse för att satsa nya pengar i reparation/utbyte av vindkraftverk. Svarstiden för enkäten löpte ut i mitten december och då hade det inkommit svar från 37 av Kyrkvindens 82 medlemmar och det motsva­rar 45% av medlemskåren. Beaktat andelsinnehav blir svaren representativt för 60% av andelsinnehavet. 

Resultatet

  • Det är sammanlagt 10 medlemmar som har markerat för alternativ 4 -”Vi menar att till­gången på förnybar el är mycket viktig för kyrkan och men är inte be­redda att satsa nya pengar i projektet. Vi menar att finansieringen borde säkras på annan nivå i svenska kyrkan  - stift eller nationell nivå”

  • Det är 8 kyrkliga enheter som  tycker att verksamheten ska avvecklas (alt 5) och den uppfatt­ningen delas även av 1 privatperson. Av dessa är det 3 som även pekar på (alt 4).

  • Det är 3 kyrkliga enheter och 3 privatpersoner anger att man är beredd att satsa nya pengar (alt 3)

Den bild som svaren ger uttryck för är i stort sett densamma som vi kunnat se redan under 2023. Det finns ett mindre men inte tillräckligt stort stöd hos medlemmarna för att satsa mer pengar. En övertygande majoritet menar att Kyrkvindens verksamhet ska avvecklas och det finns en än tydligare uppfattning om att nya sats­ningar på mer förnybar el ska göras av nationell eller stiftsnivå.

Eftersom Kyrkvindens verksamhet inte kan drivas vidare under nuvarande förutsättningar föreslås därför att verksamheten avvecklas. Förberedelser för försäljning av verken har inletts och förhoppningsvis kommer konkret förslag presenteras till Kyrkvindens föreningsstämma den 22 april