Ekonomirapport mellan stämmorna 2020

Under 2020 lämnade inte styrelsen någon ekonomirapport mellan stämmorna och anledning till det var den något turbulenta situationen i Vindpark Vänern – dels måste det utfallet av elhandelsavtalet med Fortum utvärderas och dels rådde osäkerhet om hur franska Innovent skulle agera som ny majoritetsägare i VPV Drift AB efter att det hade köpt de tre vindkraftverken av konkursboet Gåsungarna AB och slutligen det nya i situationen - Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening lade ut vindkraftverket GG8 till försäljning

Kyrkvindens styrelse beslöt dock att till slut att köpa vindkraftverket GG8 av Vindkraft Gässlingen Ekono­misk förening och här nedan redovisas de överväganden som gjordes inför detta beslut.

  1. Vid årsskiftet 2019 – 2020 blev det känt att kommunala VPV Kraft AB hade sålt sina fem vindkraftverk till franska Innovent AB till priset 25 Mkr. Vid första anblicken såg det mycket billigt ut men eftersom endast två verk var fullt produktionsdugliga och ett tredje gick med reducerad effekt blev bilden något annorlunda – priset på ett fullt fungerande verk borde därför kunna uppskattas till 7 - 8 Mkr.

  2. Till styrelsemötet den 21 februari 2021 lämnade VD en översiktlig ekonomisk prognos för 2020. Den präglades av en viss osäkerhet om hur utfallet av det nya elhandelsavtalet med Fortum energy AB skulle bli men också av hur kraftigt de fal­lande priserna på elcertifikaten skulle på verka det nya året. Den första och mycket tidiga prognosen var mycket svag och pekade till och med på negativt kassaflöde vid årets slut.

  3. Till styrelsemötet den 27 mars presenterades resultatet av en inledande kontakt som VD hade haft med franska Innovent om möjligheten att sälja Kyrkvindens verk till dem (mail från Innovent VD). Det fanns ett visst intresse men priset kunde inte bli högre än 5 Mkr eller möjligen några hundratusen mera om vissa reservdelar åsattes ett värde. Bedöm­ningen blev dock att det totalt var ett för dåligt pris.

  4. Till styrelsemötet den 3 juni lämnade VD en förnyad ekonomisk prognos för året (Fyra må­nader med Fortum Energy), nu mycket mera positiv främst beroende på det goda utfallet av handelsavtalet med Fortum och den för säsongen höga produktionen. Beaktat den nu kända prisbilden på vindkraftverket GG8 lyftes frågan om Kyrkvinden i stället skulle lägga ett bud på att köpa GG8. Den tanken fick också viss näring från det för perioden fallande värdet på Kyrkvindens medelsplaceringar.

  5. Vid styrelsemötet den 19 augusti lämnades en förnyad ekonomisk rapport som avsåg hela första halvåret (Ekonomirapport hösten 2020), fortfarande med prognos om positivt kassa­flöde med marginal vid årets slut. Samtidigt kunde VD rapportera om hur prissättningen mot medlemmarna fungerade vid riktigt låga elspotpriser - ca 10 öre/kWh - men trots detta erhål­ler Kyrkvinden 25 öre. Styrelsens intresse för ett eventuellt köp av GG8 kvarstår och VD fick uppdrag att undersöka möjligheten att låna en del till en möjlig finansiering.

  6. Vid styrelsemötet den 11 september presenterades de officiella prospekten från VGEF om försäljning av VGEF. VD redogjorde för olika detaljer i prospektet. Vid mötet informerades också om Gåsungarna ABs konkurs (GG6, GG9 och GG10) som blev känd under augusti månad. Ett antal övervägande presenterades i Överväganden om eventuellt köp av VGEF’s GG8 där det bland annat gjordes en koppling till Kyrkans färdplan för klimatet. Då det förväntade priset på GG8 ligger inom de ekonomiska ramar som Kyrkvinden redan besitter fördes ytterligare samtal om den långsiktiga finansieringen med de givna utfallet att ytterli­gare församlingar och pastorat ska erbjudas köpa andelar om och när ett blir klart. Gavs upp­drag till VD att lämna ett bud till VGEF i nivån 5 till 5,5 Mkr.

  7. Vid styrelsemötet den 9 oktober lämnade VD en detaljerad aktivitetsplan som återstår för att kunna genomföra köpet. En rapport gällande styrelsens kompetens att självständigt genom­föra köp av vindkraftverket hade inhämtats från advokat Mikael Kowal MAQS i Göteborg. Därmed gavs uppdrag till ordförande och VD att fullfölja köpet.