Ekonomirapport mellan stämmorna 2022

Ekonomin i en förändrad värld

Föreningens prispolicy är underordnad 2§ Ändamål i Kyrkvindens stadgar, sista meningen: ”Förening­en skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk”.

Förutom att bygga upp kapital har styrelsen också strävat efter att våra med­lemmar skulle få köpa förnybar el till ett lågt pris och så har det varit ända fram till utgången av 2019 med ett elpris på 25 öre/kWh. Från 2020 blev det inte längre möjligt att hålla det låga priset då systemet med elcertifikat hade spelat ut sin roll – elcertifikaten blev nära nog helt utan ekono­miskt värde. Men, tillgången på vindkraftel har blivit rekordstor och det gör att mark­nadspriset på el har blivit mycket volatilt, det varierar i takt med marknadens efterfrågan som nu i högsta grad blivit hela nordeuropas. Priset kan variera från några ören / kWh till ibland några kro­nor / kWh.

Bytet av elbolag 2020 gjordes för att även våra medlemmar skulle kunna köpa el genom det ramav­tal som Svenska kyrkans nationella nivå tecknat med Hafslund / Fortum men också för att i någon mån kunna förstärka Kyrkvindens egen ekonomi. Läs mer om detta i ekonomibrevet från december 2021 ”Hur kan det vara så dålig avkastning på våra andelar i Kyrkvinden”.

För Kyrkvindens ekonomi del har avtalet med Fortum varit relativt bra då bolagets må­nadspris till Kyrkvinden är baserade på i förväg gjorda prissäkringar och det har haft både positiva och negativa effekter. Det negativa blir påtagligt en månad när produktionen blir mindre än förväntat men också en månad när elspotpriset råkar överstiga en given säk­ringsnivå, en nivå som i sig kan ha sett ovanligt bra ut när beslutet togs. Styrelsen har därför påbör­jat en utvärdering av samarbetet med Fortum.

Produktionen 2022

Vindfångsten under året har i stort följt normalkurvan fram till augusti då GG8 måste stäl­las ned på reducerad effekt till 1 MW på grund av ett kylarfel (se röd kurva). Utbyte av kylaren har genomförts i månadsskiftet. Den samlade produktionen för GG7 och GG8 uppgår för oktober till 11 758 MWh eller 11,76 GWh. Det ekonomiska utbytet av produktionen för hela 2022 till och med oktober uppgår till 4, 4 Mkr vil­ket motsvarar 0,37 kr / kWh. Vi räknar med positivt ekonomiskt resultat för hela 2022. Se fördelningen under året i diagrammet nedan.

Miljönyttan

Vid utgången av oktober är totalproduktionen för Kyrkvindens två verk 112,882 GWh och den ackumulerade ekonomiska miljönyttan uppgår till 66,6 miljoner eller 7 347 kr /andel. Be­räkning av miljönyttan baseras på den modell som accepterades och an­vändes i miljö­mål M 52-02 Växjö miljödomstol - samma metod som använts i tidigare års­bokslut och ekonomirap­porter mellan stämmorna. 

Inte så nya vindkraftverk

Våra två vindkraftverk togs i drift juli 2009 och har således genererat vindel i drygt 13 år. Vid köpet av GG8 i slutet av 2020 var dess samlade produktion nästan identisk med GG7 och den ge­nomsnittliga ac­cesstiden har legat på knappt 90%. De båda vindkraftverken har haft den bästa till­gängligheten av alla verk i Vindpark Vänern men - de är inte nya längre och repara­tionskostnaderna ökar. Nu kända åtgärder som måste utföras är reparationer på turbinvingarna och rens­polning av kyl­systemen. Vingreparationerna som skulle ha utförts under kunde inte utföras på grund av personalbrist. Efter sommaren har övervakningssyste­met på GG7 visat in­dikationer på förslit­ningsskador växellådan och det är oroande. Under vecka 46 utfördes inre fotografering av växellådan (endoscopi) och rapporten visar att ett lager är skadat och an­ger att fortsatt drift inte är för­svarbar! Det ser ut som tidpunkten för ”… ersättande av uttjänta vindkraftverk” i föreningsstadgans §2 Ändamål, närmar sig tidi­gare än förväntat.

Vårt kundbolag Fortum

Styrelsen har kunnat se att inte samtliga kyrkliga enheter i medlemskretsen har valt att For­tum som sitt elbolag och på samma sätt är det ett antal privata medlemmar som inte heller valt Fortum. Under 2021 kom dessutom signaler från Fortums avdelning för storkun­der, som kyr­kan tillhör, att man har svårt att hantera just privatkunderna och att man inte vill ändra på det på annat sätt än att flytta dem till den vanliga privatkundkretsen. Det var dock känt att Fortums kund- och faktureringssystem inte var helt utvecklat för att han­tera elleveranser från andels­ägd elproduktion – det är inte möjligt att se koppling mellan an­delsinnehav och tilldelning. En brist som styrelsen ansåg var acceptabel beaktat övriga fördelar, men det var först under slutet av 2021 som det blev känt att Fortum inte längre kan hantera privatkunderna. Vi menar därför att en återgång till ett kund- och faktureringssys­tem där denna koppling tydligt framgår är angeläget. Sammanta­get leder dessa omständigheter till att Kyrkvindens styrelse nu överväger att finna ett annat elbolag för medlems­leveranserna un­der 2023.

Rådslag för framtiden

Av informationen i det här Ekonomibrevet mellan stämmorna 2022 framgår det att Kyrk­vinden ekonomisk förening nu står inför stora utmaningar – ganska uppenbart är att vi be­höver byta elbolag och tiden närmar sig för medlemmarna att fatta beslut om Kyrkvindens fram­tid så att kyrkans församlingar, pastorat och stift även i fortsättningen kan få ökade till­gång till förnybar el. Något som i dessa dagar, i efterdyningarna av COP27 framstår som ännu viktiga­re. Inbjudan och med information om rådslaget kommer att skickas ut till medlemmarna under januari 2023.

Kyrkvindens styrelse den 14 december 2022

Göran Jacobsson

Ekonomirapport mellan stämmorna 2021

Inte förrän nu i slutet av 2021 har vi fått möjlighet att komma ut med den årliga ekonomirapporten mellan stämmorna. Främst beror det på en händelserik höst som inleddes med den braskande 6:e IPPC-rapporten om klimatförändringarna och sedan åtföljdes av en rasande snabb ekonomisk upphämtning efter pandemin med åtföljande rusning av elpriser! Alltsammans en verklighet som för Kyrkvinden inte varit enkel att navigera i. Läs mer om detta i ekonomirapporten

Ekonomirapport mellan stämmorna 2020

Under 2020 lämnade inte styrelsen någon ekonomirapport mellan stämmorna och anledning till det var den något turbulenta situationen i Vindpark Vänern – dels måste det utfallet av elhandelsavtalet med Fortum utvärderas och dels rådde osäkerhet om hur franska Innovent skulle agera som ny majoritetsägare i VPV Drift AB efter att det hade köpt de tre vindkraftverken av konkursboet Gåsungarna AB och slutligen det nya i situationen - Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening lade ut vindkraftverket GG8 till försäljning

Kyrkvindens styrelse beslöt dock att till slut att köpa vindkraftverket GG8 av Vindkraft Gässlingen Ekono­misk förening och här nedan redovisas de överväganden som gjordes inför detta beslut.

  1. Vid årsskiftet 2019 – 2020 blev det känt att kommunala VPV Kraft AB hade sålt sina fem vindkraftverk till franska Innovent AB till priset 25 Mkr. Vid första anblicken såg det mycket billigt ut men eftersom endast två verk var fullt produktionsdugliga och ett tredje gick med reducerad effekt blev bilden något annorlunda – priset på ett fullt fungerande verk borde därför kunna uppskattas till 7 - 8 Mkr.

  2. Till styrelsemötet den 21 februari 2021 lämnade VD en översiktlig ekonomisk prognos för 2020. Den präglades av en viss osäkerhet om hur utfallet av det nya elhandelsavtalet med Fortum energy AB skulle bli men också av hur kraftigt de fal­lande priserna på elcertifikaten skulle på verka det nya året. Den första och mycket tidiga prognosen var mycket svag och pekade till och med på negativt kassaflöde vid årets slut.

  3. Till styrelsemötet den 27 mars presenterades resultatet av en inledande kontakt som VD hade haft med franska Innovent om möjligheten att sälja Kyrkvindens verk till dem (mail från Innovent VD). Det fanns ett visst intresse men priset kunde inte bli högre än 5 Mkr eller möjligen några hundratusen mera om vissa reservdelar åsattes ett värde. Bedöm­ningen blev dock att det totalt var ett för dåligt pris.

  4. Till styrelsemötet den 3 juni lämnade VD en förnyad ekonomisk prognos för året (Fyra må­nader med Fortum Energy), nu mycket mera positiv främst beroende på det goda utfallet av handelsavtalet med Fortum och den för säsongen höga produktionen. Beaktat den nu kända prisbilden på vindkraftverket GG8 lyftes frågan om Kyrkvinden i stället skulle lägga ett bud på att köpa GG8. Den tanken fick också viss näring från det för perioden fallande värdet på Kyrkvindens medelsplaceringar.

  5. Vid styrelsemötet den 19 augusti lämnades en förnyad ekonomisk rapport som avsåg hela första halvåret (Ekonomirapport hösten 2020), fortfarande med prognos om positivt kassa­flöde med marginal vid årets slut. Samtidigt kunde VD rapportera om hur prissättningen mot medlemmarna fungerade vid riktigt låga elspotpriser - ca 10 öre/kWh - men trots detta erhål­ler Kyrkvinden 25 öre. Styrelsens intresse för ett eventuellt köp av GG8 kvarstår och VD fick uppdrag att undersöka möjligheten att låna en del till en möjlig finansiering.

  6. Vid styrelsemötet den 11 september presenterades de officiella prospekten från VGEF om försäljning av VGEF. VD redogjorde för olika detaljer i prospektet. Vid mötet informerades också om Gåsungarna ABs konkurs (GG6, GG9 och GG10) som blev känd under augusti månad. Ett antal övervägande presenterades i Överväganden om eventuellt köp av VGEF’s GG8 där det bland annat gjordes en koppling till Kyrkans färdplan för klimatet. Då det förväntade priset på GG8 ligger inom de ekonomiska ramar som Kyrkvinden redan besitter fördes ytterligare samtal om den långsiktiga finansieringen med de givna utfallet att ytterli­gare församlingar och pastorat ska erbjudas köpa andelar om och när ett blir klart. Gavs upp­drag till VD att lämna ett bud till VGEF i nivån 5 till 5,5 Mkr.

  7. Vid styrelsemötet den 9 oktober lämnade VD en detaljerad aktivitetsplan som återstår för att kunna genomföra köpet. En rapport gällande styrelsens kompetens att självständigt genom­föra köp av vindkraftverket hade inhämtats från advokat Mikael Kowal MAQS i Göteborg. Därmed gavs uppdrag till ordförande och VD att fullfölja köpet.

Ekonomirapport mellan stämmorna 2019

Den 27 september fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2019. Rapporten innehåller en översikt för år 2019, ett år som i skrivande stund verkar bli ett normalår i fråga om vind och väder men också få driftsstörningar. Vi har även här beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i förnybar vindkraft och konstaterar samtidigt att 10 års produktion uppgår till hela 80 GWh, det är bra. Rapporten är utsänd till medlemmarna men kan även laddas ner med länken här nedan. Vindfångsten för oktober har varit något lägre än normalt för en oktobermånad och uppgår bara till 534 MWh. Men tillgängligheten har varit god och tilldelningen per andel uppgår därmed till 62 kWh. Rapporten kan Laddas ned här

Ekonomirapport mellan stämmorna 2018

Den 19 december fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2018 - något försenad med anledning av de pågående förhandlingarna med Hafslund Energi. De är nu avklarade och styrelsen har slutit avtal med Hafslund om medlemsleveranser från den 1 januari 2020. Läs mer om detta i rapporten som innehåller en översikt för år 2018, ett år som har varit mycket annorlunda i fråga om vind och väder som har haft stark påverkan på vårt ekonomiska resultat. Vi har också beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i förnybar vindkraft. Rapporten sänds till medlemmarna inom kort men redan nu kan den laddas ner med denna länk.