Ekonomirapport mellan stämmorna 2022

Ekonomin i en förändrad värld

Föreningens prispolicy är underordnad 2§ Ändamål i Kyrkvindens stadgar, sista meningen: ”Förening­en skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk”.

Förutom att bygga upp kapital har styrelsen också strävat efter att våra med­lemmar skulle få köpa förnybar el till ett lågt pris och så har det varit ända fram till utgången av 2019 med ett elpris på 25 öre/kWh. Från 2020 blev det inte längre möjligt att hålla det låga priset då systemet med elcertifikat hade spelat ut sin roll – elcertifikaten blev nära nog helt utan ekono­miskt värde. Men, tillgången på vindkraftel har blivit rekordstor och det gör att mark­nadspriset på el har blivit mycket volatilt, det varierar i takt med marknadens efterfrågan som nu i högsta grad blivit hela nordeuropas. Priset kan variera från några ören / kWh till ibland några kro­nor / kWh.

Bytet av elbolag 2020 gjordes för att även våra medlemmar skulle kunna köpa el genom det ramav­tal som Svenska kyrkans nationella nivå tecknat med Hafslund / Fortum men också för att i någon mån kunna förstärka Kyrkvindens egen ekonomi. Läs mer om detta i ekonomibrevet från december 2021 ”Hur kan det vara så dålig avkastning på våra andelar i Kyrkvinden”.

För Kyrkvindens ekonomi del har avtalet med Fortum varit relativt bra då bolagets må­nadspris till Kyrkvinden är baserade på i förväg gjorda prissäkringar och det har haft både positiva och negativa effekter. Det negativa blir påtagligt en månad när produktionen blir mindre än förväntat men också en månad när elspotpriset råkar överstiga en given säk­ringsnivå, en nivå som i sig kan ha sett ovanligt bra ut när beslutet togs. Styrelsen har därför påbör­jat en utvärdering av samarbetet med Fortum.

Produktionen 2022

Vindfångsten under året har i stort följt normalkurvan fram till augusti då GG8 måste stäl­las ned på reducerad effekt till 1 MW på grund av ett kylarfel (se röd kurva). Utbyte av kylaren har genomförts i månadsskiftet. Den samlade produktionen för GG7 och GG8 uppgår för oktober till 11 758 MWh eller 11,76 GWh. Det ekonomiska utbytet av produktionen för hela 2022 till och med oktober uppgår till 4, 4 Mkr vil­ket motsvarar 0,37 kr / kWh. Vi räknar med positivt ekonomiskt resultat för hela 2022. Se fördelningen under året i diagrammet nedan.

Miljönyttan

Vid utgången av oktober är totalproduktionen för Kyrkvindens två verk 112,882 GWh och den ackumulerade ekonomiska miljönyttan uppgår till 66,6 miljoner eller 7 347 kr /andel. Be­räkning av miljönyttan baseras på den modell som accepterades och an­vändes i miljö­mål M 52-02 Växjö miljödomstol - samma metod som använts i tidigare års­bokslut och ekonomirap­porter mellan stämmorna. 

Inte så nya vindkraftverk

Våra två vindkraftverk togs i drift juli 2009 och har således genererat vindel i drygt 13 år. Vid köpet av GG8 i slutet av 2020 var dess samlade produktion nästan identisk med GG7 och den ge­nomsnittliga ac­cesstiden har legat på knappt 90%. De båda vindkraftverken har haft den bästa till­gängligheten av alla verk i Vindpark Vänern men - de är inte nya längre och repara­tionskostnaderna ökar. Nu kända åtgärder som måste utföras är reparationer på turbinvingarna och rens­polning av kyl­systemen. Vingreparationerna som skulle ha utförts under kunde inte utföras på grund av personalbrist. Efter sommaren har övervakningssyste­met på GG7 visat in­dikationer på förslit­ningsskador växellådan och det är oroande. Under vecka 46 utfördes inre fotografering av växellådan (endoscopi) och rapporten visar att ett lager är skadat och an­ger att fortsatt drift inte är för­svarbar! Det ser ut som tidpunkten för ”… ersättande av uttjänta vindkraftverk” i föreningsstadgans §2 Ändamål, närmar sig tidi­gare än förväntat.

Vårt kundbolag Fortum

Styrelsen har kunnat se att inte samtliga kyrkliga enheter i medlemskretsen har valt att For­tum som sitt elbolag och på samma sätt är det ett antal privata medlemmar som inte heller valt Fortum. Under 2021 kom dessutom signaler från Fortums avdelning för storkun­der, som kyr­kan tillhör, att man har svårt att hantera just privatkunderna och att man inte vill ändra på det på annat sätt än att flytta dem till den vanliga privatkundkretsen. Det var dock känt att Fortums kund- och faktureringssystem inte var helt utvecklat för att han­tera elleveranser från andels­ägd elproduktion – det är inte möjligt att se koppling mellan an­delsinnehav och tilldelning. En brist som styrelsen ansåg var acceptabel beaktat övriga fördelar, men det var först under slutet av 2021 som det blev känt att Fortum inte längre kan hantera privatkunderna. Vi menar därför att en återgång till ett kund- och faktureringssys­tem där denna koppling tydligt framgår är angeläget. Sammanta­get leder dessa omständigheter till att Kyrkvindens styrelse nu överväger att finna ett annat elbolag för medlems­leveranserna un­der 2023.

Rådslag för framtiden

Av informationen i det här Ekonomibrevet mellan stämmorna 2022 framgår det att Kyrk­vinden ekonomisk förening nu står inför stora utmaningar – ganska uppenbart är att vi be­höver byta elbolag och tiden närmar sig för medlemmarna att fatta beslut om Kyrkvindens fram­tid så att kyrkans församlingar, pastorat och stift även i fortsättningen kan få ökade till­gång till förnybar el. Något som i dessa dagar, i efterdyningarna av COP27 framstår som ännu viktiga­re. Inbjudan och med information om rådslaget kommer att skickas ut till medlemmarna under januari 2023.

Kyrkvindens styrelse den 14 december 2022

Göran Jacobsson