Föreningsstämman 2022

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2021 genomfördes den 7 april 2022 kl 13.00 som digitalt möte med hjälp av videotjänsten Pexip. Stämman förlöpte väl och årsbokslut och verksamhetsberättelse godkändes och fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet varefter val av styrelseledamöter genomfördes. 

Sedvanliga handlingar från stämman kan hämtas här:

Stämman godkände också det förslag till stadgeändring som fanns med i stämmohandlingarna. För att stadgeändringar ska bli giltiga måste de godkännas av två på varandra följande föreningsstämmor och därför kallar styrelsen till en extra förenings­stämma den 28 april kl 13.00 för att behandla detta ärende. Vid den nu genomförda stämman fanns det inte något förslag till valberedning för de kommande åren. Det är genom valberedningen som nya engagerade personer kan nomineras till att bli styrelseledamöter så vi välkomnar verkligen förslag på personer att vara valberedning. Beslut om utse valberedning blir därmed den andra frågan att avhandla på den extra föreningsstämman