Med Dalakraft under 2024

Mot bakgrund av den pågående medlemsenkäten som ska avgöra Kyrkvindens framtid har styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för att redan från januari 2024 ge medlemmarna fortsatt möjlighet att från andelsägda vindkraftverk köpa ursprungsmärkt förnybar el. Föreningen har därför tecknat leveransavtal med Dalakraft AB som är en mycket erfaren aktör som också är leverantör för Stiftsvinden i Göteborg. Den mycket volatila elmarknaden får stark påverkan på vårt medlemspris och volymtilldelningen men en fortsatt tillgång på mer förnybar el är mycket viktig för att uppnå i svenska kyrkans miljömål för 2030.

Kyrkvindens leveransavtal med Fortum Energy för el till medlemmarna är uppsagt och upphör den 31 december 2023. Då blir istället Dalakraft AB vårt nya elbolag. Dalakraft AB har 20 års erfarenhet av att hantera leverans och fakturering av el från andelsägda vindkraftverk, främst för Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (se https://dalavindkraft.se) men också i snart tio år för Stiftsvinden i Göteborg. Bakgrunden till byte av elbolag redovisades utförligt i föreningens senaste Ekonomibrev mellan stämmorna som gavs ut i december 2022. Vid den uppföljning som sedan gjordes vid årets slut noterades att endast 46 av Kyrkvindens 62 medlemmar som är kyrkliga enheter hade valt Fortum som sitt elbolag.

Kyrkvindens framtid

Av samma ekonomibrev, under rubriken Inte så nya vindkraftverk, lyftes fram att Kyrkvindens vindkraftverk börjar på vara utslitna och behöver bytas ut eller repareras och om styrelsens planer för försöka förverkliga detta. Så, Kyrkvindens möjlighet att fortsätta med att producera förnybar el är nu beroende av att medlemmarna kan och vill skjuta till nya medel så att föreningen kan fortsätta att vara en betydelsefull aktör för att uppnå Svenska kyrkans klimatmål till 2030 där en stor volym egenproducerad förnybar el ingår. I Kyrkvindens medlemsenkät som skickades ut den 2 oktober ställs frågor om investeringsviljan som blir avgörande för föreningens framtid. Svaren på enkäten kommer att redovisas under december månad. Om utfallet av enkäten inte blir positivt torde en avveckling av verksamheten inledas efter årsskiftet, en process som ska utmynna i ett beslutsförslag till föreningsstämman i april nästa år. 


Ursprungsmärkt el

Som andelsägare i Kyrkvinden kan vi tveklöst säga att vi använder egenproducerad förnybar el. Från och med 2024 kommer den dessutom att levereras till medlemmarna med Ursprungsmärkning vilket är en officiell certifiering som garanterar att det är vindkraftel i kablarna som leds direkt in i våra förbrukningsställen som värmeelement, fläktar, laddstolpar mm. I Svenska kyrkans ramavtal för el hos Fortum ingår obligatorisk den bästa miljömärkningen Bra miljöval och den är än mer omfattande än Ursprungsmärkt förnybar el. Men allt har ett pris och på Fortums elfakturor kostade  Bra miljöval under sommaren 2023 något över 10 öre/kWh. I den el som Kyrkvinden kommer att leverera genom Dalakraft ingår Ursprungsmärkningen till ett pris som för närvarande uppgår till ungefär 6 öre/kWh vilket även det kommer att ingå i medlemspriset. Bilden här visas hur Ursprungsmärkningen förhåller sig till Bra miljöval


Kyrkvindens elpris på en mycket volatil elmarknad

Under de tio första verksamhetsåren kunde Kyrkvinden hålla ett så lågt pris som 25 öre/kWh och under dessa åren ökade tillgången på förnybar vindkraftel massivt från några få TWh vid 2010 tills nu 25 - 30 TWh per år. Det är mycket bra men eftersom hela norra Europa och Storbritannien vill ha mycket mera förnybar el så påverkas hela den svenska elmarknaden genom de elkablar som kopplar samman Sverige med Europa. Det behövs mera förnybar el men det behövs också mycket mera lagringskapacitet runt om i landet och den finns inte. Allt detta gör att marknadspriset på el kommer fortsätta att  variera väldigt mycket de kommande åren. Det gör det svårt att sätta ett pris på el till medlemmarna som över tiden enbart kan ses som "billig el". Men, det är absolut god medlemsnytta att tillsammans säkra tillgång på mer förnybar el.

Med stöd av Dalakrafts modell för leverans av andelsägd elproduktion kommer Kyrkvinden att återuppta målet att leverera en bestämd mängd el per andel och år. Vindkraftverkens tekniska status medger dock att volymen el per andel och år inte kan sättas högre än 800 kWh. Med bolagets faktureringssystem följer att varje månads förbrukning debiteras preliminärt varefter en fullständig månadsvis avstämning och ekonomisk reglering görs i januari året efter leveransåret. En utförligare presentation av systemet kommer inom kort.

Erfarenheterna från vår tidigare elbolag Kalmar Energi visade att vindkraftverket inte alltid producerar när medlemmarna förbrukar men också det motsatta, att medlemmarna inte alltid förbrukar när verket producerar. Eftersom tillgången på vindkraftel blir massivt stor när det blåser eller stormar blir marknadspriset på el då mycket lågt. Den "missmatch" som det orsakar gör att Kyrkvindens pris behöver ligga på en nivå som i någon mån täcker upp för det. Från åren med Kalmar Energi vet vi att denna "missmatch" alltid kostade oss omkring 5 öre/kWh extra. Med dagens marknadsförhållanden har vi beräknat att denna "missmatch" kostar närmare 20 öre / kWh. På dessa förutsättningar har det fasta priset för medlemsel beräknats till 98 öre/kWh inkl moms.

Fullmakt för Dalakraft Ab

I dagarna skickar Dalakraft AB information till medlemmarna om vad som måste göras för att kunna köpa Kyrkvindens andelsägda el från och med 2024. Som medlem behöver fullmakten undertecknas för att överlåta ett antal befintliga elavtal till Dalakraft - tiden är kort för att det ska kunna träda i kraft till januari 2024 - men det fungerar naturligtvis även om det blir klart först till februari. Det finns inget krav på att samtliga elavtal ska överlåtas utan målsättningen är att förbrukningen på de anläggningar (elmätare med eget id) som flyttas är i paritet med antalet andelar man disponerar. Ett enkelt riktmärke för det är att antalet 1000 kWh i årsförbrukning på en elmätare kan mötas med motsvarande antal andelar.