Dalakraft AB - vårt elbolag från 2024

Sedan 2010 har Kyrkvinden Ekonomisk förening producerat vindkraft åt sina medlemmar, till största delen församlingar i Svenska kyrkan. Från januari 2020 anlitade föreningen Fortum (Hafslunds el) som ett led i att våra medlemmar även skulle kunna ta del av möjligheterna med svenska kyrkans ramavtal för el. Efter grundlig utvärdering av samarbetet med Fortum beslöt styrelsen att lämna detta samarbete och i stället anlita Dalakraft AB som Kyrkvindens elbolag från januari 2024.

Förutsättningarna för att med någon större säkerhet skall kunna förutse hur marknadspriset för el kommer att utvecklas är inte goda men trots detta kommer föreningen att återgå till en prismodell med ett fast pris på den el som kommer ur varje medlems andelsinnehav. Målsättningen är att kunna hålla ett stabilt pris under än längre tid, men för att kunna möta riskerna med alltför stora variationer på marknaderna för prissättning på el, avser styrelsen att minst en gång om året pröva prissättningen till medlemmarna. Inför 2024 har styrelsen satt priset till 98 öre/kWh inklusive moms och volymtilldelningen till 800 kWh per andel.

För medlemmarnas konsumtion som överstiger den som följer av andelsinnehavet kan Dalakraft AB leverera el till rörligt pris eller en förvaltad elfond. Genom att välja Dalakraft räknar vi med att bättre kunna möta medlemmarnas behov av tydlig information om hur resultatet av den andelsägda produktionen faller ut på de månadsvisa elfakturorna, men också att sätta ett fast pris på denna volym. Prisnivån ligger i nivå eller något lägre än vad andra elbolag erbjuder för fasta prisavtal. För att det här ska bli verklighet måste man som medlem teckna nya avtal för elleverans med Dalakraft AB och det är inte mer komplicerat än vilket annat som helst tidigare leverantörsbyte. Församlingen, pastorat eller privatpersonen måste underteckna den fullmakt som ger Dalakraft AB rätt att leverera Kyrkvindens el till de elmätare som anges bifogat denna information.

Ett riktmärke för andelsinnehavet har varit, och är fortfarande, ett antal som motsvarar högst ca 80% av den vanliga årsförbrukningen. Med den förväntade produktionen per andel på 800 kWh per år blir detta - som exempel: Om man har en årsförbrukning på 30 000 kWh behövs det ca 30 andelar. Från Dalakraft kan vi förvänta oss utskicket med fullmakter för leverantörsbyte och övrig information under vecka 46.

Göran Jacobsson

Kyrkvindens styrelse